Home Sotka Yuha Ska Yuha Winyan Tapika / Wakan Wac'ipi Information Books & Movies myths and legends Lakota Games  herbes and recipes workshops Information for new members Bisonfarm and museum Gallerie agenda re-enactment in Belgium Links  Contact Indian Festival Recogne

SKA YUHA

SOCIETY VAN ERVAREN OUDERE JAGERS

SOCIETÉ DES VIEUX CHASSEURS

De White Horse Owners ofwel de White Horse Riders society.

Ska Yuha is een samentrekking van de oudere benaming Sunk'ska(n) Akan'yanka…. Het eerste deel doelt op 'wit paard' en het tweede deel 'rijden op'… De meer moderne benaming Ska Yuha doelt ook weer eerst op het witte paard (samengetrokken vorm van Sunka Wakan Skan) en yuha geeft aan 'bezitten - hij bezit'….


Het is één van de civiele societies waarvan ik elders op onze website nog spreek. Vaak was lidmaatschap van de Ska Yuha society de laatste opstap vooraleer bij de Big Bellies te komen.


Hoofdvereiste om aan deze (burgerlijke) society te kunnen deelnemen, was een goede reputatie hebben als superieur jager. De leden van de Ska Yuha waren meestal oudere ervaren jagers en warriors, een soort van veteranen. Door hun daden hadden zij het recht bekomen om hun paarden te beschilderen en te versieren met hun beroemde daden. Ze deden dit om zich duidelijk te laten opvallen van ver, en zich te profileren tegenover hun vijanden tijdens het gevecht, net zoals bij ons gebeurde in de middeleeuwen door gebruik van de heraldiek.


Er is geen enkel bewijs voor het feit dat dezen in het bezit van een wit paard moesten zijn als voorwaarde voor hun lidmaatschap. Een witte paardenhuid leende zich echter als een wit blad om er allerlei beschilderingen goed op te laten uitkomen. Wit duidde echter ook op 'puurheid' door zuivering, en ook 'healing' werd geassocieerd met de kleur wit.


Hoefafdrukken voor het aangeven van succesvolle paardendiefstal, handafdrukken voor succesvolle coups, bliksems (voor snelheid), cirkels rond de ogen opdat het paard goed zou zien en niet zou struikelen… enz., enz., waren allemaal verschillende vormen van versiering die op de paarden werden aangebracht.


Van hun regalia is weinig geweten. Mogelijk hadden sommigen een dansstick in de vorm van een paard. Daar zijn nogal wat voorbeelden van bewaard. Deze vaak gestileerde figuren waren dikwijls voorzien van manen en staart uit echt paardenhaar, afkomstig van hun paard. Vaak ook werd hun lievelingspaard geëerd door de oorlogsverwondingen ervan aan te geven op die dansstick.


De Naca en / of de Ska Yuha beslisten over wat er in de herfst gebeurde (hoe, op welke manier en wanneer de herfstjacht door moest gaan, wanneer er verhuisd werd, in welke richting enz.).

Zelfs als de Naca beslisten over de herfstjacht, bleven de Ska Yuha de leiders van de herfstjacht. Ze moesten betwistingen oplossen tijdens de jacht, zij gaven aan welke akicitasociety de jacht moest regelen enz.


Red Feather zegt dat de Chiefs (Naca, Big Bellies enz. ) en de Ska Yuha dezelfde songs hadden maar dat de Ska Yuha op war-party gingen, terwijl de Chiefs dat niet deden.


Deze oudere warriors zagen er ook op toe dat families van gekwetste warriors, die niet konden jagen vanwege hun verwondingen, geen honger moesten lijden.

Wanneer zij hun geweren afvuurden bij de tent van een gekwetste, dan zorgden de vrouwen van die familie ervoor dat er een hoeveelheid voedsel gekookt werd, die in het midden van de kampcirkel werd geplaatst, ten behoeve van diegenen die niemand hadden om voor hun te koken.


De parade van de Ska Yuha (te voet of te paard) scheen altijd een grote indruk te hebben gemaakt op het kamp….


Bronnen :


Wissler, Clark. Societies and Ceremonial Associations in the Oglala Division of the Teton Dakota. - American Museum of Natural History, Anthropological Papers, Vol. 11,Part 1, New York, 1912.


Densmore, Frances. Teton Sioux Music. Bureau of American Ethnology, Smithsonian Institution, Bulletin 61, Washington, DC, 1918 ("Military Societies" pp. 311 331)


Mails, Thomas E. The Mystic Warriors of the Plains. Doubleday & Co. Inc., New York, 1972.


Mails, Thomas E. Plains Indians: Dog Soldiers, Bear Men and Buffalo Women. Bonanza Books, New York 1985. ("The Non-Graded Societies, The Sioux as Example" pp. 225-254).


La Société des Propriétaires de Chevaux Blancs ou La Société des Cavaliers des Chevaux Blancs.

Ska Yuha est une contraction de l'ancienne dénomination Sunk'ska(n) Akan'yanka…. La première partie se réfère à un : 'cheval blanc ', et la seconde partie à : 'chevaucher sur ' ou ' être monté sur '… La dénomination plus moderne Ska Yuha nomme aussi d'abord le cheval blanc (forme raccourcie de Sunka Wakan Skan) et yuha qui veut dire 'il possède ' ou 'il a


C'est une des sociétés civiles dont je parle encore ailleurs sur notre site web. Souvent, le fait d'être membre de la Société des Ska Yuha indiquait la dernière étape avant de devenir membre des Big Bellies.


Il était primordial d'avoir une réputation de chasseur de qualité supérieure pour faire partie de cette société civile. Les membres de la Ska Yuha étaient âgés, pour la plupart des chasseurs expérimentés et des guerriers, ils étaient des vétérans. Par leurs actes, ils avaient obtenu le droit de peindre leurs chevaux et de les embellir avec les preuves de leurs fameux exploits.

Ils ont fait cela afin de se démarquer clairement de loin, et pour se présenter à leurs ennemis pendant le combat, juste comme cela se faisait au Moyen-Age avec l'usage de l'héraldique.


Il n'y a aucune preuve que les membres Ska Yuha avaient comme obligation de posséder un cheval blanc. C'était plutôt, la peau claire du cheval qui leur permettait de mettre leurs peintures et symboles en valeur. La couleur blanche pouvait aussi indiquer la 'pureté' et la 'guérison'.


L'utilisation de certains symboles comme l'empreinte du sabot (pour indiquer un vol de cheval réussi), des mains (pour indiquer un coup réussi), un éclair (pour indiquer la vitesse du cheval), des cercles peints autour les yeux du cheval (pour qu'il voit bien et ne trébuche pas)… etc., etc. c'étaient différentes décorations qui étaient peintes sur la robe des chevaux.


On connaît peu de choses de leur regalia. Il y avait souvent un " dansstick " (un bâton utilisé pour la danse), en forme de cheval stylisé, généralement pourvu d'une crinière et d'une queue en vrai crin appartenant à leur cheval. Souvent, ils rendaient hommage à leur cheval préféré quand ils symbolisaient les blessures de guerre sur le bâton.


Les Naca et/ou les Ska Yuha décidaient sur les événements qui auraient lieu pendant l'automne (comment, de quelle manière, quand aura lieu la grande chasse d'automne, quand le village devra-t-il déménager, et dans quelle direction, etc.).

Même si les Naca décidaient de la chasse d'automne, les Ska Yuha restaient les dirigeants de la chasse automnale. Ils devaient résoudre les conflits pendant la chasse et décidaient de l'akicita (police indienne) responsable, etc.


" Plume Rouge " dit que les Chefs (Naca, Big Bellies etc.) et les Ska Yuha avaient les mêmes chansons, mais que les chefs Ska Yuha partaient encore pour des 'war -party' , tandis que les autres chefs ne le faisaient plus.


Ces vieux guerriers veillaient aussi sur le fait que les familles des guerriers blessés, et qui ne pouvaient pas chasser, étaient pourvues de nourriture.

Quand ils faisaient feu (avec leur fusil) devant le tipi d'un blessé, les femmes de cette famille préparaient une certaine quantité de nourriture qui était placée au milieu du cercle de camp, pour nourrir ceux qui n'avaient personne pour leur préparer des repas.


Le défilé (parade) des Ska Yuha (à pied ou à cheval) semblait toujours faire beaucoup d'impressions sur le camp.


Sources :


Wissler, Clark. Societies and Ceremonial Associations in the Oglala Division of the Teton Dakota. - American Museum of Natural History, Anthropological Papers, Vol. 11,Part 1, New York, 1912.


Densmore, Frances. Teton Sioux Music. Bureau of American Ethnology, Smithsonian Institution, Bulletin 61, Washington, DC, 1918 ("Military Societies" pp. 311 331)


Mails, Thomas E. The Mystic Warriors of the Plains. Doubleday & Co. Inc., New York, 1972.


Mails, Thomas E. Plains Indians: Dog Soldiers, Bear Men and Buffalo Women. Bonanza Books, New York 1985. ("The Non-Graded Societies, The Sioux as Example" pp. 225-254).

Ludo Van den Bussche - Sunkmanitu Tanka Okolaya

Ex First Chief van de Sotka Yuha Warrior Society

Member of the Ska Yuha Society