The Sioux - Royal B. Hassrick  


The Scheme of War  p. 83 e.v.


verhaal over een warparty


verteld door de informant Arnold Iron Shell
Holy Circle, zoon van Shot-in-the-Heel, was gedood in een gevecht tegen de Shoshoni.

Zijn lichaam werd achtergelaten op het slagveld, want het was goed om te worden achtergelaten in vijandelijk gebied. Iron Shell, zijn broer, die intussen een Big Belly geworden was, en die zich teruggetrokken had uit de Ska Yuha, was vastbesloten zijn broer te wreken door het inrichten van een wacekiyapi of vereringceremonie.

Hiertoe werden de leden van de Sotka Yuha, waartoe ook Holy Circle toebehoorde, uitgenodigd, zodat zij hun respect konden betonen. Het was tijdens deze bijeenkomst dat Runs-Him, die door Shot-in-the-Heel als de dapperste der Sotka's werd beschouwd, zwoer dat hij de dood van zijn societybroeder zou wreken, en daardoor onthief hij Iron Shell van elke verantwoordelijkheid.


Een paar dagen na de ceremonie gaf Runs-Him een feest waarop hij de leden van de Sotka Yuha uitnodigde. Runs-Him organiseerde een war party waarvan hij de Blotahunka of warchief zou zijn. Vanaf de volgende dag maakte de mannen allerlei voorbereidingen. Ze pakten hun mocassins en vulden zadeltassen. Veel materiaal was nodig voor een war party.


In zadeltassen staken ze hun beste leggings, hun benen borstplaten, de otterpelsen wikkels waarmee ze hun vlechten bijeenbonden en een aantal dierenblazen gevuld met pemmican.


Warbonnets werden in hun rawhide containers of andere beschermende hoofdtooien in hun tassen werden de zadelknop opgehangen. Ze namen ook nieuwe make up sets mee met elandenvet en verf, een borstel gemaakt van de staart van een stekelvarken, hun pijpen en pijpzakken, en een bizonhoorn om uit te drinken en uitgestoken houten kommen om uit te eten.


En bovenop de gebruikelijk pijlen en boog brachten ze eventueel nog een schild mee, of een lans, zweep of knots. De bezitters van de Sotka Society droegen zwepen of bevederde lansen, het symbool van hun functies.

Sommige mannen droegen een waterdicht zeil mee om op te slapen, anderen enkel hun robes.


Als ieder van de mannen gereed was trok hij naar de tipi van Runs-Him, de Blotahunka, die een zadelpaard bereed en zijn oorlogspaard meevoerde aan de teugel. Tegen de middag waren ongeveer dertig man verzameld. Zonder processie of zonder ceremonie verlieten de Sotka Yuhas het dorp. Maar doorheen hun tranen konden de weeklagende vrouwen de mannen zien wegrijden in de richting van het bergland van de Shoshoni, ver weg in het westen.


De warparty reisde ontspannen - ze namen hun tijd want ze wilden hun oorlogspaarden (die ze enkel tijdens het gevecht bereden) niet moe maken.


Ze vonden een vlak kampeerterrein bij een bocht in een kreek, waar ze hun paarden goed in het oog konden houden en van een goede nachtrust genieten. Nadat ze de paarden hebben laten drinken, maakten ze de rijpaarden vast aan piketten en lieten oorlogspaarden grazen.


Er werden geen wachtposten uitgezet want ze bevonden zich nog in Sioux territorium, maar af en toe gedurende de nacht, was er toch regelmatig een man die wakker werd en dan even checkte. Elk van hen was er in getraind om een lichte slaper te zijn, en om wakker te worden van het geringste geluid.


Bij dageraad ontwaakte het kamp, en toen werden de paarden verzameld en gezadeld en beladen. Toen aten de mannen. Wanneer de maaltijd van pemmican voorbij was stegen ze op en reden rustig verder tot tegen de middag wanneer ze stopten aan een stroom voor water.


Een paar mannen die hoopten om tijdens deze raid een coup te slaan trokken over een nabijgelegen heuvel en kwamen kort daarop terug, gekleed in al hun regalia terwijl ze het Sotkalied zongen. Eén van hen wandelde naar een jongeman die nog maar een paar keer was meegereisd op warparties, en porde hem met zijn lans. Iedereen lachte hartelijk want ze wisten dat hier een grap werd uitgehaald met een onervaren man, die getoond werd wat ervaren krijger zou doen. Terwijl de andere mannen lachten en aten paradeerden deze mannen over en weer terwijl ze zongen "Ik ga in het gevecht - Ik zal mijn paard meer gebruiken in het gevecht - ik zal bewijzen dat mijn paard beter is dan dat van de vijand. Ik zal hun paarden voorblijven.


Dan trokken ze weer naar de heuvel om zich om te kleden, wetende dat ze in de geesten van hun medekrijgers hadden ingeprent dat ze niet zouden wijken, wat er ook gebeurde.


Wanneer het middagmaal voorbij was ging de reis verder, maar de route bleef nu lopen door laagland en meer bebost terrein. Wanneer het noodzakelijk was om open terrein over te steken naderden ze dat voorzichtig en traag, terwijl ze nauwkeurig het landschap afspeurden.


Een kleine bizonkudde werd ontdekt, en nadat de omgeving grondig was verkend op de aanwezigheid van vijanden, wees de Blotahunka een goede jager aan om een bizon te schieten zodat ze vlees konden sparen.

Tegen de jager zegde hij "Je neemt beter één enkele pijl!". Op die manier wisten de anderen dat de beste man was gekozen en dat indien hij faalde om te doden met die éne enkele pijl hij voor hen te schande zou staan, en dat bij een volgende gelegenheid een andere zou worden uitgekozen.


De jager nam één pijl en bereed zijn ongezadeld oorlogspaard, en naderde langzaam de kudde. Wanneer hij de situatie had bestudeerd, en zijn prooi had uitgekozen, nam hij de teugels in de mond en galoppeerde temidden van de kudde. Het paard dat getraind was om dicht bij de bizons te lopen maakte zijn taak makkelijker. Hij richtte zijn pijl op het hart van een vette bizonkoe en doodde ze snel en zelfverzekerd. Met een enkele pijl had hij de warparty van eten voorzien alsook zijn reputatie van scherpschutter bevestigd.


De anderen reden dan joelend en roepend naderbij om te helpen slachten. In de hitte van de zon hadden sommige mannen strips van buckskin om het hoofd gebonden terwijl anderen vlechten Roodgras of Salie op het hoofd hadden. Eentje stelde voor om soep te maken, en na de goedkeuring van de Blotahunka werd de maag van de bizon verwijderd alsook de andere lekkernijen zoals de tong, de lever en de nieren. Toen gingen ze naar de kreek en terwijl sommige mannen stenen begonnen te verhitten, spanden anderen de maag over vier gevorkte stokken en vulden de maag met water. Wanneer de stenen heet waren, droeg één van de koks ze een voor een naar de met water gevulde maag en wierp de stenen er in. Nadat ongeveer tien stenen in het water waren gelegd, begon dat te koken en dan werd de repen vlees mee in het water gegooid om mee te koken.


Terwijl men zo met de soep bezig was, maakte de man die aangewezen was als de helper van de Blotahunka een zitplaats met bladeren en takken voor zijn chef, de anderen verzamelden zelf hun materiaal.

Als het eten klaar was werd de Blotahunka van de beste stukjes voorzien door zijn helper die bijvoorbeeld het middenstuk van de tong aanbood op een gevorkte stok. Wanneer de leider Runs- Him op zulke ceremoniële wijze gevoed was namen de andere lange strips vlees , staken het einde in de mond, en hielden het andere einde vast met de vingers, terwijl ze het vlees vlak voor de lippen doorsneden met hun mes.


Als iedereen genoeg vlees op had, namen ze allemaal soep uit de maag met hun houten kommen en dronken dat op. Na dit feestmaal reden ze nog een klein eindje verder tot het schemerdonker was, want ze waren in vijandig gebied nu. Na het volledig invallen van de duisternis trokken ze behoedzaam verder. Als een vijand hen bij schemerdonker het kamp had zien maken, en nu onderweg was voor hulp, zou hij hen nu niet meer kunnen vinden. Terwijl ze steeds het lager gelegen land bereden, vorderde de groep nog verschillende mijlen vooraleer ze gingen slapen.


De warparty was nu al verschillende dagen in vijandig gebied en op een avond zond Runs-Him twee verkenners vooruit. De twee mannen reden doorheen een aantal ravijnen tot aan een grote rotswand. Ze lieten hun paarden achter in de bosjes en klommen omzichtig naar boven. Ze droegen een buckskin hoofdbedekking om hun donkere blinkende haren te camoufleren. Ze moeten in staat zijn om van enkele magere tekens de aanwezigheid te kunnen ontdekken van een kleine of van een grote warparty in het gebied. Het succes van de missie hing af van hun kunde en de adequaatheid van hun rapporten. Dit was een hele verantwoordelijke taak die hun was toebedeeld.


Bij dageraad kwamen de scouts snel maar niet overhaast terug, om aan te geven dat ze niets alarmerend hadden gezien. Niettemin vulde de Blotahunka zijn pijp en bood ze aan aan de vier windrichtingen, de aarde en de hemel, en vervolgens gaf hij ze aan de scouts. Door ze aan te nemen en te roken zwoeren ze een eed op het feit dat ze de waarheid vertelden, en op dezelfde wijze als de Blotahunka zou zweren tegen de Nacas als de warparty terug thuis zou komen.


Als gevolg op het feit dat de verkenners geen vijanden of geen gevaar te melden hadden, besloot de Blotahunka om verder te reizen. Vanaf nu zouden elke nacht scouts worden uitgezonden om op een heuvel te gaan verkennen.


De morgen van de derde dag kwamen twee scouts terug, en na de nodige ceremonie melden zij dat een middelgroot vijandig kamp werd ontdekt nabij de samenvloeiing van twee veraf gelegen kreken. Voor dit feit kregen beiden het recht om een scoutsveer te dragen. Dit was het einde van de reis, hiervoor waren ze gekomen.


Nu gingen de mannen zich in hun mooiste outfit kleden. Sommigen droegen fijne buckskin shirts en leggings, anderen droegen gequilde armbanden of benen borstplaten. Terwijl de meeste mannen zich in hun beste kleding vertoonden, want dat was de goede manier om te sterven in het gevecht, waren er anderen die enkel mocassins droegen en een lendendoek. Elke man deed de nodige rituelen voor zijn wotawe of amulet (medicijn), en beschilderde zichzelf en zijn paard, volgens het geheime en heilige ritueel dat door zijn wotawe was opgelegd. Er werd over gewaakt dat hier geen fouten werden gemaakt.


Diegenen die Warbonnets bezaten zetten die op. Hoewel niet alle bonnets voorzien waren van wotawe, waren diegene die wel wotawe bezaten overladen met de kracht van de arend. Deze bonnets hadden beschermende krachten.


De eigenaars van de lansen namen hun ottervellen en veren versieringen en brachten die aan op hun lans. Sommigen brachten veren aan in de manen en staarten van hun paarden, sommigen bonden de staart van hun paard op met rode stof.


Wanneer iedereen gekleed was, verzamelden ze terug bij de scouts om nog eens in detail alle informatie over het kamp te overlopen. Het plan was om het dorp binnen te vallen bij dageraad, de paarden stelen en terugtrekken.


Wanneer ze werden achtervolgt, zouden ze zich omdraaien en vechten. Een kamp binnenvallen bij dageraad was riskant, maar ze kwamen om de dood van Holy Circle te wreken. Wanneer iedere man het plan kende, wanneer alles gereed was, reden alle krijgers, één voor één een stukje vooruit, op zijn eaglebone whistle blazend en alzo om de steun te vragen van Wakan Tanka en van hun bovennatuurlijke helpers. Ze zegden spreuken zoals: "Wanneer ik succesvol in het gevecht ben zal ik u een robe offeren, want dit is groots." Terwijl hij zijn rechterhand omhoog hield zong hij naar het westen, en dan naar de andere windrichtingen. Dan kwam hij terug.


Wanneer de nacht viel, brak de party op en trok naar een nabijgelegen grote heuveltop. De twee jongste leden van de groep bleven achter om op de reservepaarden te letten. Gewoonlijk waren het jongens van 10 of 12 jaar oud die achterbleven om op het kamp te letten, maar in deze warparty waren alle leden ervaren krijgers, en omdat er geen jongens uitgenodigd waren moest worden gekozen tussen dezen omdat ze ofwel geen hele goeie paarden hadden of omdat ze nog jong waren.


De heuvel was ongeveer één mijl buiten het vijandige kamp gelegen, en ongeveer 14 mijlen van het geheime Siouxkamp waar de reservepaarden waren achtergelaten. Ze leidden hun paarden tot aan de heuvel en wachtten.


Juist vóór dageraad trok iedere man een kleine pluk medicijn en bood dat aan aan de Vier Winden, de hemel en de aarde, en plaatste dat in de mond en neus van zijn paard om hem een lange adem te geven. Vervolgens wreef hij een beetje ervan op de ogen en het voorhoofd van het paard en over zijn manen tot aan de punt van de staart. Wanneer de geheime richtlijnen het zo vereisten plaatste hij ook een klein beetje in zijn eigen mond wreef het rond zijn ogen - in zijn neus of in zijn haar.


Nadat de medicijnrituelen waren uitgevoerd, leidden de mannen hun paarden rond aan de leidsels, om ze te laten urineren want dit hielp koliek voorkomen en het vergrootte hun uithouding. Sommige merries werden goed bevonden, maar ruinen kregen de voorkeur omdat ze het meeste uithoudingsvermogen hadden. Hengsten werden als niet zo goed beschouwd.


Bij dageraad zagen ze toe hoe de Shoshoni hun paarden loslieten om te grazen. Er bleven er slechts een klein deel van in het kamp, vastgemaakt aan pikketen. De kudde trok langsheen de rivier om te drinken, en trok dan verder noordwaarts naar de vlakte. Als de laatste achterblijvende paarden het water verlieten, reden de Sioux behoedzaam naar beneden tussen de wilgen, en dreven de paarden bijeen op de vlakte bijeen, waarna ze in de richting van hun tijdelijk kamp begonnen te trekken.


Twee mannen bleven wat achter, als achterhoede, om uit te zoeken welke zet de vijand zou maken. Wanneer ze Shoshoni krijgers zouden zien, gingen ze dat rapporteren aan de rest van de warparty.


Vervolgens reden ze naar hun rendez-vous plek waar Runs-Him, de Blotahunka orders gaf aan de twee bewakers om vooruit te rijden met de reservepaarden en de gestolen kudde.

Tweehonderd Shoshoni pony's waren veroverd. De Sioux draafden traag op hun warhorses op de hoger gelegen grond, de groep buitgemaakte paarden voorsprong gevend. Het was hun hoop dat de Shoshonis in hun pogingen om hun in te halen, hun rijdieren danig zouden uitputten. Telkens de Shoshoni binnen schootsafstand kwamen dreven de Sioux hun paarden net genoeg aan om ervoor te zorgen dat de Shoshoni hun pijlen verschoten. In de achtervolging vielen vele Shoshoni krijgers terug omdat hun pony's uitgeput geraakten. Wanneer de Shoshoni rangen zover uitgedund waren, dat ze ongeveer dezelfde slagkracht hadden als de Sioux, liet de Blotahunka plotseling zijn mannen omdraaien. Iedere ruiter maakte een vlugge korte cirkel, langs de flank van zijn paard hangend als schild, schoot hij een pijl af naar de Shoshoni, wat verder nog een en dan maakte hij een terugtrekkende beweging. Dit manoeuvre gaf wat respijt en hield de Shoshoni iets op. Het was pas na de derde cirkel dat de achtervolgers nu zelf achtervolgden werden. Onmiddellijk schoot de Blotahunka de dichtstbijzijnde Shoshoni neer. Omdat die aan zijn paard bleef hangen, sloeg de Blotahunka hem met zijn gekromde lans, zodat hij van zijn paard viel, waarna de Blotahunka een eerste coup pleegde. Vervolgens raakte hij het paard aan met zijn lans zodat het zijn eigendom werd. Vervolgens keerde hij terug naar de gevallen vijand om hem te scalperen.


Terwijl de anderen voortsnelden, ieder van hen gebrand op het plegen van een coup, viel een andere Shoshoni. Sommige Shoshoni verschansten zich nabij een hoger gelegen oeverrand, terwijl de anderen uiteenvlogen en vluchtten. De Sioux beriepen zich op twintig doden. Wanneer de achtervolging voorbij was, en alle Shoshoni, uitgezonderd dezen die zich verschanst hadden waren verdwenen, reden de Sioux buiten bereik van de vijand.

Hierop besloot de Blotahunka om huiswaarts te keren. Ze hadden vijanden gedood en paarden veroverd. Bovendien waren mannen die verschanst zaten moeilijk om te overwinnen.


Ze reden over het slagveld van dode vijand naar dode vijand, en verdeelden de coups onderling. Bijna iedere man had recht op een first coup, de Blotahunka had recht op twee.


Ze reden langzaam naar huis, want ze waren niet bang, en ze waren verheugd dat ze niemand verloren hadden in de strijd., en trots dat ze de dood van Holy Circle gewroken hadden.


De volgende dag verdeelden ze de paarden, behalve die paarden die tijdens de strijd aangeraakt waren. Terwijl ze verder reden wreven ze vet en rode verf in de scalpen die ze hadden veroverd, en bonden ze die aan lange stokken.


Wanneer ze uiteindelijk hun thuis naderden, kampeerden ze voor de nacht, terwijl scouts vooruitgezonden werden om het dorp te lokaliseren. De volgende dag, bij dageraad, ontdeden ze zich van hun kleren, e hun gezichten zwartgemaakt, en het lichaam beschilderd, zwaaiden ze met de stokken met de veroverde scalpen, en huilend en roepend chargeerden ze tot binnen in het dorp.


Runs-Him, de Blotahunka, leidde de eerste pony die hij veroverd en droeg twee scalpen. Terwijl ze in het midden van het kamp in cirkels rondreden, schreeuwden ze hun namen terwijl ze zegden: "Ik doodde een vijand en ik nam hun paarden!" - de tweede keer dat ze een cirkel reden, reden ze traag zodat het volk hen kon herkennen., en sommige zongen: "ik beloofde ook om paarden te nemen". De Blotahunka besteeg dan het tweede paard dat hij bereed, en met de andere scalp in de hand reed nogmaals twee cirkels, alleen….


Vervolgens reed hij naar het centrum van het dorp en riep uit naar Shot-in-the-Heel terwijl hij zegde: "Dit is het haar van jouw Society broeder; neem dit paard want het is zijn. Berijdt dit paard, maak je gezicht zwart en draag je beste kleren."


De krijgers verzamelden buiten de raadstipi waar ze door vrienden en verwanten werden omhelst. Dan kwam één van de Nacas die een pijp aanbood aan de vier Winden, de aarde en de hemel, en ze vervolgens doorgaf aan de Blotahunka en dan aan de andere warriors. "Runs-Him" zegde de Naca tegen de warleader, "Ik ga u een vraag stellen. Spreek de waarheid, vertel geen leugen want anders ga wordt je getroffen door een vloek! Daarom, vertel de waarheid!" Het was niet nodig dat Runs-Him op het mes beet, omdat hij door de pijp sprak. Met een heldere stem vertelde hij de verzamelde menigte wat er gebeurd was en wanneer hij uitgesproken was vroeg hij de anderen of dit allemaal echt zo gebeurd was. Ze bevestigden het allemaal.


"Je hebt een goede daad gedaan!" riep de Naca uit en het volk schreeuwde "Dank U - Dank U" Daarop kwamen de mannen hun zusters en nichten aangelopen en ze namen stokken met de scalpen om er de overwinningsdans mee uit te voeren. De mannen keerden daarna terug om de rest van de pony's op te halen achter de heuvel.


Shot-in-the-Heel kleedde zich, en maakte zijn gezicht zwart en wandelde naar de plek waar de vrouwen dansten met de scalpen. Vervolgens besteeg hij zijn pony reed rond terwijl hij met de scalp zwaaide en riep "Dit is mijn zoon!" Vervolgens danste hij mee met de vrouwen en iedereen wist toen dat zijn rouwperiode voorbij was, en dat zijn zoon was teruggekeerd onder de vorm van een scalp.


Gedurende de dag werden verschillende feesten van gedroogde bizontong, pemmican en jonge hond gegeven ter ere van de teruggekeerde Sotka Yuha warriors. Paarden werden uitgedeeld door de mannen aan hun zussen en nichten die hun tipi bezochten terwijl ze halsters meedroegen. Gedurende de feestelijkheden kregen de mannen gequilde mocassins en andere geschenken die hun zusters voor hen hadden gemaakt tijdens hun afwezigheid. Tijdens de avonduren, gaven ouders van de krijgers kleding of paarden weg ter ere van hun teruggekeerde zonen.


Vanaf ongeveer dat moment begon de "Dans-tot-de morgen-dans", een soort uitgesponnen scalpdans, die de volgende vier nachten zou plaatsvinden. Hier verzamelden de jonge meisjes van de stam zich, terwijl de mannen die een coup maakten zongen. Iedereen maakte zijn gezicht zwart. Iedere nacht werd het feest door één of andere familie gesponsord. Terwijl tijdens de dag de mannen uitsliepen gaven hun zusters stukken rawhide weg en zachte buckskin om mocassins van te maken. Dikwijls sneden ze de parfleches stuk om genoeg materiaal te hebben voor iedereen die er om vroeg.


Pas op de vijfde dag keerde het normale dagelijkse leven terug in het kamp. De dood van Holy Circle was gewroken.


Commentaar:

Een scalp nemen was nauw gelinkt aan het idee van 'terugslaan' binnen de oorlogsvoering. Maar scalperen betekende veel meer dan alleen een 'oog om oog' verlangen naar wraak. De scalp was een ereteken, een overwinningssymbool en een symbool van het leven zelf, allemaal in één. Scalperen was niet louter een bloeddorstige daad van een wilde geest maar een noodzakelijk ritueel van mannen die vast geloofden dat de menselijke geest was op één of andere manier in en van mensenhaar.


De haarlokken aan het shirt van de Wakiconze vertegenwoordigden in feite het volk van de stam waarvoor de drager van het shirt verantwoordelijk was.


Rouwende ouders van een overleden kind bewaarden er een haarlok van om de ceremonie van "Keeping the Spirit" mee te kunnen uitvoeren. En zo was het ook dat wanneer een krijger een scalp aanbood aan de bloedverwant van de ene of de andere in de strijd gesneuvelde krijger, hij dan geen ijzingwekkend bloederige trofee ten geschenke gaf, maar de geest van de gevallene, en daardoor symbolisch de spirituele essentie van het verloren familielid.


Niet alle war party's waren even succesvol zoals de Holy Circle campagne. Sommige eindigden in een complete tragedie met de dood van alle deelnemers … Andere faalden doordat geen vijanden werden gedood, en geen coups werden geteld. Mannen die terugkeerden van zo een onsuccesvolle expeditie keerden gewoonlijk bijna in het geheim terug, onder de dekking van de duisternis, om hun schaamte te verbergen. De Sioux gaven geen enkel krediet voor een poging die eindigde in mislukking … het was enkel succes dat erkenning verdiende.


The Sioux - Royal B. Hassrick  


The Scheme of War  p. 83 e.v.


histoire d'un war party


raconté par un informant de Arnold Iron Shell
Holy Circle, le fils de Shot-in-the-Heel, était tué dans un combat contre les Shoshoni. Son corps était abandonné sur le terrain, parce qu'il était bien d'être abandonné en territoire ennemi. Iron Shell, son frère qui était devenu Big Bellie et qui était retraité des Ska Yuha était décidé pour venger son frère et il commençait la cérémonie de wacekiyapi (deuil).

Pour cela il invitait les membres Sotka Yuha a qui Holy Circle appartenait, pour qu'ils puissent payer leurs respects. Pendant cette rencontre, Runs-Him, considéré par Shot-in-the-Heel comme étant le Sotka le plus brave, a juré de venger la mort de son frère de société. Avec cela Iron Shell était libéré de toute responsabilité.


Quelques jours après la cérémonie une fête fut donnée par Runs-Him sur lequel les membres des Sotka Yuha étaient invités. Runs-Him organisait un war-party dont il était le Blotahunka ou le chef de guerre. A partir du jour suivant, les hommes se préparaient. Ils ont pris leurs mocassins et ils ont remplis leurs sacs. Beaucoup de matériel était necessaire pour un war-party.


Dans leurs sacs, attachés au cheval, ils avaient mis leurs meilleures leggings, leurs cuirasses en os, des pièces de peau d'outre pour mettre dans leurs cheveux, et des sacs remplis de pemmican


Des bonnets de guerre dans leurs containeurs en rawhide, ou d'autres bonnets protecteurs étaient attachés à la selle. Ils amenaient aussi de la peinture pour se maquiller avec la graisse d'élan et de la peinture en forme de poudre, une brosse fait d'un queue de porc épic, leurs pipes et les sacs de pipe, et une corne de bison pour boire et de coupes en bois pour manger.


Avec leurs arc et flèches, ils amenaient encore un bouclier, ou une lance, cravache ou casse tête. Les chefs Sotka portaient des cravaches de société, des lances pourvus de plumes, les symboles de leurs fonctions.

Certaines hommes portaient aussi une bâche contre la pluie, des autres amenaient seulement leurs robes..


Les hommes se rassemblaient au tipi de Runs-Him, le blotahunka, die montait un cheval ordinaire et menait son cheval de guerre à la bride. Vers midi environs 30 hommes étaient rassemblés. Sans procession ni cérémonie les Sotka Yuha quittaient le village. Mais à travers leurs larmes les femmes pouvaient voir les hommes partir dans la direction du pays montagneux des Shoshonis, loin dans l'Ouest.


Le war-party voyageait relaxé - les hommes prenaient leur temps parce qu'ils ne voulaient pas fatiguer leurs chevaux de guerre qu'ils montaient seulement pendant le combat.


Auprès d'une courbe dans une crique ils trouvaient un terrain plat ou ils pouvaient bien garder leurs chevaux et profiter d'un bon repos pendant la nuit. Ils laissaient boire leurs chevaux, les attachaient à des piquettes et ils laisaient les montures de guerre manger de l'herbe


Pendant le premier nuit on n'avait pas mis des gardes parce qu'ils se trouvaient encore en pays Sioux, mais de temps en temps un des hommes se réveillait et contrôlait vite les lieux … Ils étaient tous entrainés d'avoir un sommeil légère, et de se réveiller après le bruit le plus léger.


Vers le matin le camp se réveillait, les chevaux étaient rassemblées, sellées et chargés. Ensuite les hommes prenaient le petit déjeuner. Quand le repas de pemmican était fini ils montaient leurs montures et ils poursuivaient tranquillement leur chemin jusqu'à midi quand ils s'arrêtaient auprès de l'eau pour boire.


Quelques hommes qui espéraient de compter coup, se retirent de l'autre cotée d'une colline et revenaient après peu de temps ils revenaient dressés dans leur regalia, et en chantant le chanson Sotka Yuha. Un d'eux avançait envers un jeune homme qui avait seulement suivi un war party une seule fois, et il lui touchait avec ca lance. Tout le monde riait parce qu'ils savaient qu'il agissait d'une blague envers un homme non expérimenté qui était enseigné sur ce qu'un vrai guerrier devrait faire. Pendant que les hommes riaient et mangeaient, ces autres paradaient sur le terrain en chantant: "J'entre en combat - je vais utiliser mon cheval dans ce combat - je vais prouver que ma monture est meilleure que celui de l'ennemi. Je sera en avance de leur chevaux…."


Ensuite ils se retirent de nouveau après la colline pour changer de vêtements, en savant qu'ils avaient mis dans la tête des autres qu'ils ne voulaient en aucun cas se retirer du combat n'importe ce qu'il se passait.


Après le diner, le voyage se déroulait dans un paysage plat avec plus d'arbres. Quand ils devraient parcourir un terrain ouvert, ils le faisaient prudemment et lentement, en surveillant le terrain


Un petit troupeau de bisons était découvre, et après qu'on avait bien surveillé le terrain pour établir si l'ennemi était absent ou non, le blotahunka indiquait un bon chasseur pour tirer un bison pour obtenir de la viande.

Il disait au chasseur: "Mieux d'amener un seule flèche!". Par cette phrase les hommes savaient que le meilleur homme était choisi et si celui ne pouvait pas tuer son proie avec une seule flèche, il serait ridiculisé, et la prochaine fois quelqu'un d'autre sera choisi.


Le chasseur prenait une seule flèche et montait son cheval sans selle, après qu'il approchait prudemment et tranquillement le troupeau. Quand il avait étudié la situation, et quand il avait choisi son proie, il prenait les brides dans la bouche et il galopait au milieu du troupeau. Le cheval étant entrainé pour approcher comme cela les bisons facilitait la tache. Il visait le cœur d'une grosse vache et il la tuait vite et confidemment. Avec une seule flèche il avait pourvu le war party entier de nourriture, et il avait en même temps rassuré ca réputation de bon tireur.


Les autres se précipitaient en criant pour aider à boucher. Dans la chaleur du soleil, quelques hommes avait mises des bandes de buckskin autour la tête, pendant des autres avaient mise due sauge ou du sweet grass sur la tête. Un d'eux proposait de faire une soupe, et quand le blotahunka avait donné ca permission, l'estomac était enlevé ainsi que d'autres bonnes parties comme la foi, les reins, la langue. Ils allaient vers une crique, et pendant que quelques hommes commençaient à chauffer des pierres, certains des autres ont installé l'estomac sur quatre bâtons fourchés et ils la remplirent d'eau. Quand les pierres étaient chaudes, un des hommes les portait vers l'estomac et la remplit avec les pierres. Après environs dix pierres, l'eau bouillait et on mettait les pieces de viande dedans pour bouillir.


Quand on préparait ainsi la soupe, l'homme qui était indique comme assistant du blotahunka avait préparé une place avec des feuilles et des branches pour son chef, les autres cherchaient eux même leur matériel.

Quand la nourriture était prête, le Blotahunka recevait les meilleures pièces de son assistant, qui par exemple lui offrait le centre de la langue sur une branche fourchu. Quand le chef Runs Him était nourrit de cette manière cérémonielle les autres prenaient des pièces de viande, mettaient le bout dans leurs bouches et le coupaient devant leurs lèvres avec un couteau.


Quand tout le monde avait mangé assez de viande, ils remplirent leurs coupes en bois avec la soupe de l'estomac, et ils buvaient cela. Après cette fête ils partaient encore pour une petite distance jusqu'au commencement du nuit, parce que maintenant ils se retrouvaient dans du pays ennemi. Quand il faisait noir, ils voyageaient prudemment. Dans le cas qu'un ennemi leur avait découvres, et entretemps allait chercher de l'aide, il ne pouvait plus leur retrouver. En précipitant de plus en plus dans le terrain plat, la troupe voyageait encore plusieurs miles avant de dormir.


Le war party était déjà plusieurs jours dans du terrain ennemi quand un soir Runs Him donnait deux hommes l'ordre d'aller en reconnaissance. Le couple passait quelques petites ravines jusqu' à un grand rocher. Ils abandonnaient leurs chevaux dans des buissons et montaient prudemment la roche. Ils portaient une peau en buckskin pour se camoufler les cheveux noirs brillants. Ils doivent être capables de découvrir la présence de leurs ennemis par des petites choses insignifiantes. Le succès de leur mission dépend de leur aptitude et de leurs rapports adéquats. C'était une tache avec une lourde responsabilité qui leur était donné!


Vers l'aube les scouts revenait vite, mais pas en hâte, pour indiquer qu'ils n'avaient rien remarqué d'alarment. Néanmoins le blotahunka remplit ça pipe et l'offrait aux quatre directions, la terre et le ciel, et ensuite l'offrait aux deux scouts. En prenant cette pipe et de la fumer, les deux jurent de raconter la vérité, de la même manière que les blotahunka font envers les nacas quand le war party serait de retour.


Comme suite du fait que les scouts n'avaient pas remarques l'ennemi, ni un danger, le Blotahunka décidait de voyager plus loin. A partir de maintenant chaque nuit les scouts devraient faire une reconnaissance sur une colline


Le matin du troisième jour les deux scouts revenaient, et après la cérémonie nécessaire ils déclaraient qu'ils avaient découvert un camp ennemi de moyenne grandeur tout près d'une convergence de deux criques distantes. Pour ce fait les deux hommes recevraient l'honneur de porter une plume de scout. C'était la fin de leur voyage. Ils étaient venus pour ce but!


Maintenant les hommes mettaient leurs habits les plus beaux. Certains portaient des shirts et des leggings en buckskin très fin, d'autres portaient des bracelets quilles ou une curas en os. Pendant que la plus part des hommes se dressaient dans leurs vêtements les plus beaux, parce que cela était la bonne manière de mourir dans le combat, d'autres ne mettaient que des mocassins et un breech clout. Chaqu' un des hommes faisait les rituelles nécessaires pour son wotawe ou amulette médecine, et ils se maquillaient et ils maquillaient leurs chevaux, suivant une méthode secrète et sainte lui ordonné par son wotawe. Tout le monde veillait de ne pas faire des fautes.


Ceux qui les possédaient mettent leurs bonnets de guerre. Ni tous les bonnets étaient pourvus de wotawe, mes ceux qui l'étaient avaient le pouvoir de l'aigle. Ces bonnets possédaient des pouvoirs protectrices.


Les propriétaires de lances prenaient leurs strips en peau d'outre, leurs plumes et mettaient cela sur leurs lance. Quelques uns mettaient des plumes dans les crins ou les queues de leurs chevaux, et quelques uns ont mis une bandagé rouge autour le queue de leur cheval.


Quand tout le monde était vétu, ils se rassemblaient chez les scouts pour encore entendre tout les détails sur le camp ennemi. Le plan était d'attaquer le village vers le levé du soleil, de voler les chevaux et de se retirer.


Quand ils seraient suivis, ils voulaient se retourner et battre. Attaquer un village tôt dans le matin était risqué mais ils voulaient venger Holy Circle. Quand tout le monde connaissait le plan et quand tout était prêt, tous les guerriers avançaient un peu en sifflant son sifflet en os d'aigle pour demander le support de Wakan Tanka et de leurs souteneurs super naturels. Ils évoquaient des phrases comme: "Quand je serai victorieux dans le combat je vous offre un robe, parce ceci est grand!" Il tenait sa main droite vers l'Ouest et ensuite vers les autres directions. Et puis il revenait


Quand la nuit tombait, le war party montait une grande colline. Les deux membres les plus jeunes du groupe restaient là pour garder les chevaux de réserve. Habituellement c'étaient des jeunes garçons de dix ou douze ans qui restaient en arrière pour garder le camp, mais dans cette war party tous les guerriers avaient de l'expérience parce qu'on n'avait pas invité des jeunes. Ceux qui restaient en arrière étaient choisis parce qu'ils n'avaient pas des bonnes montures.


La colline était situé environs une mile a dehors du camp ennemi, et environs 14 miles du camp de guerre secret des Sioux ou les chevaux de réserve se retrouvaient. Ils amenaient leurs montures jusqu'à la colline et ils attendaient.


Juste avant la levé du jour, chaque homme prenait une petite pièce de médecine et offrait cela aux quatre directions, la terre et le ciel, en ensuite on plaçait ce morceau de médecine dans le nez et la bouche du cheval pour qu'il pouvait avoir un long souffle. Ensuite il frottait un peu de cette médecine sur le front, les yeux, le dos et la queue du cheval. Quand il avait fini tout ces directions magiques et secrètes il finissait en faisant la même chose avec lui-même.


Après tous ces rituels les hommes promenaient leurs chevaux, tenus aux brides pour leur faire uriner, parce que cela évite la colique et cela peut améliorer leur endurance. Parfois des juments étaient choisis, mais le plus part du temps on prenait des hongres parce qu'eux avaient beaucoup d'endurance. Les étalons n'étaient considérés bonne choix.


A l'aube ils voyaient les Shoshonis qui mettaient leurs chevaux en liberté pour manger de l'herbe. Seulement un petit nombre restaient en camp, tenues à des piquettes. Le troupeau allongeait la rivière pour boire et ensuite tournait vers le nord sur la prairie. Quand les derniers chevaux quittaient l'eau, les Sioux prudemment descendaient a travers les arbres, et rassemblaient les chevaux sur la prairie et ensuite ils partaient dans la direction de leur campement temporaire


Deux hommes trainaient un peu comme arrière-garde, et pour voir ce que l'ennemi allait faire. Quand ils découvraient des guerriers Shoshoni els allaient prévenir le reste du war party.


Ensuite ils faissaient rendez-vous sur la place prévue, ou Runs-Him donnait l'ordre aux deux gardiens d'avancer avec les chevaux volés et les chevaux de réserve.

Ils avaient prises 200 chevaux Shoshoni. Les Sioux avançaient lentement sur leurs montures de guerre sur le terrain plus haut, pour donner une avance aux chevaux volés. Ils avaient l'espoir que les Shoshonis dans leurs efforts pour gagner du terrain sur les Sioux, allaient fatiguer leurs chevaux. Chaque fois que les Shoshonis étaient assez près pour tirer leurs flèches, les Sioux avançaient leurs montures juste assez pour se mettre hors danger. Après quelque temps plusieurs Shoshonis ne pouvaient plus suivre, et ils restaient en arrière. Quand les deux forces ennemies étaient presque égales en force, le Blotahunka faisait soudain tourner ces guerriers. Chaque guerrier tournait dans un cercle court, à coté des flancs de son cheval, et lançait une flèche envers les Shoshonis, un peu plus loin la même chose et ensuite la retraite. Ce manœuvre leur donnait un peu de temps et cela ralentissait un peu les Shoshonis. C'était seulement après le troisième cercle que les poursuivants étaient devenus les poursuivis. Immédiatement le Blotahunka tirait avec une flèche le Shoshoni le plus proche. Parce que celui là se tenait à son cheval, le blotahunka comptait un premier coup avec sa lance, ce qui faisait tomber le Shoshoni. Ensuite il touchait le cheval avec sa lance pour que cette cheval devenait son propriété. Finalement il se rendait vers son ennemi tombé pour lui scalper.


Pendnat les autres se précipitaient pour pouvoir eux même compter un coup, un autre Shoshoni tombait. Le restant des Shoshonis se formaient en sorte de forteresse pour se protéger pendant quelques uns prenaient la fuite. Les Sioux comptaient 20 ennemis morts. Quand tous les ennemis, sauf ceux dans leur forteresse de fortune, étaient partis, le blotahunka décidait de rentrer. Ils avaient tués des ennemis, et ils avaient volés des chevaux sans pertes. En plus ces hommes qui étaient rassemblés dans leur forteresse de fortune étaient difficiles à vaincre


Ils parcouraient le terrain de bataille et comptaient les morts ennemis, et ils divisaient leurs coups. Presque chaque homme avait droit a un premier coup, le Blotahunka avait droit à deux coups


Lentement ils retournaient à la maison parce qu'ils n'avaient pas peur, et ils étaient content qu'ils n'avaient perdu personne, et ils étaient fière d'avoir vengés la mort de Holy Circle.


Le lendemain ils divisaient les chevaux entre eux, sauf celles qui étaient touches pendant le combat. Pendant qu'ils avançaient ils mettaient du graisse et de la peinture rouge dans le peau des scalps.


Quand ils étaient presque à la maison, ils faisaient camp pour la nuit, pendant que les scouts furent envoyés pour localiser le village. Le lendemain, vers l'aube, ils se déshabillaient, ils ont mis de la peinture noire dans le vissage, ont peint leurs corps, et en brandissant les branches avec les scalpes fraiches ils chargeaient dans le village en hurlant.


Runs Him, le blotahunka guidait le premier poney qu'il avait pris et il portait deux scalps. En tournant leurs chevaux dans des petits cercles dans le centre du village ils criaient leurs noms en dissant: "J'ai tué un ennemi, et j'ai pris leurs chevaux!" - le deuxième fois quand ils faisaient ainsi un cercle, ils étaient tout lent pour que tout le peuple pourrait leur reconnaître et certaines entre eux chantaient: "J'ai aussi promis de prendre des chevaux." Le Blotahunka montait le deuxième cheval qu'il avait prix, et tournait de nouveau deux cercles en brandissant l'autre scalp.


Ensuite il se rendait au centre du village et il appelait Shot - in - the - Heel, et il lui dissait: "Ceci sont les cheveux de ton frère de société, prend ce cheval parce que c'est le sien. Montez ce cheval, peint ton visage en noir et portez tes meilleurs vêtements.


Les guerriers se rassemblaient devant le tipi de conseil ou ils étaient ambrasses par leurs proches et leurs amis. Ensuite un des nacas présentait une pipe aux quatre directions, la terre et le ciel, et donnait cette pipe au chef du war party, et ensuite aux autres guerriers. "Runs-Him" il disait au chef, " je vais vous poser une question. Ne racontez pas des mensonges sinon tu seras modi ! Pour ça, racontez la vérité." Il n'était pas nécessaire que Runs-Him mordait sur la lame d'un couté parce qu'il parlait à travers la pipe. Runs-Him racontait tout l'histoire avec une voix claire, et quant il avait fini le naca demandait aux autres si tout cela était la vérité. Les autres confirmaient tout.


"Tu à fait une acte très bonne" criait le naca et le peuple réclamait: "Merci - Merci". Après cela les sœurs des hommes venaient et ils prenaient les branches avec les scalps pour performer le scalp dance. Les hommes alors allaient chercher les poneys derrière la colline.


Shot-in-the-Heel s'habillait, et se maquillait le vissage en noir et se promenait vers là ou les femmes dansaient avec les scalps. Ensuite il montait son poney et il faisait des cercles en brandissant le scalp et il criait " Ceci est mon fils". Ensuite il dansait avec les femmes et tout le monde savait que la période de deuil était fini, et que le fils était de nouveau retourné sous forme d'un scalp.


Pendant la journée plusieurs festins de langue de bison séchée, pemmican et de jeune chien étaient donné en honneur des guerriers Sotka Yuha retournés. Des chevaux étaient faits cadeau par des hommes à ses sœurs et ces nieces qui visitaient leur tipi en portant des brides. Pendant les festivités les hommes recevraient des mocassins quillés et autres cadeaux de ses sœurs qui les avaient préparés pendant son absence. Pendant la soirée les parents des guerriers retournés offrirent des chevaux en honneur de leurs fils.


Environs à ce moment là commençait "la dance jusqu'au matin", une sorte de dance de scalp prolongée, qui était fait pendant 4 nuits consécutifs. Les jeunes femmes de la tribu se rassemblaient pendant que les hommes qui avaient fait un coup chantaient. Tout le monde avait peint son visage en noir. Chaque nuit la fête était fourni par une autre famille. Pendant la journée quand les hommes se reposaient, les sœurs offrirent du rawhide et du buckskin pour en faire des mocassins. Souvent ils détruisaient des parflèches pour avoir assez de matériel.


Seulement après 5 jours la vie quotidienne retournait dans le camp. La mort de Holy Circle était vengé!.


Commentaire:

Prendre un scalp était lié à l'idée de 'vengeance' dans l'acte de guerre. Mais scalper voulait dire beaucoup plus que seulement le désir de se venger. Le scalp était une médaille, un symbole de victoire, et un symbole de la vie même, tout réunie en un…. Scalper n'était pas seulement une acte sanglante d'un esprit sauvage mais un rituel nécessaire des hommes qui pensaient vraiment que l'esprit humain était lié à une manière ou autre aux cheveux humaines


Les cheveux attachés au scalp shirt du wakiconze, représente en faite le peuple du tribu pou lequel le porteur de cette chemise est responsable


Des parents en deuil qui avaient perdu un enfant gardaient une pièce des chevelures de leur enfant pour pouvoir tenir une cérémonie de "Keeping of the Spirit" . Et ainsi c'était quand un guerrier offrait un scalp au famille du guerrier mort, autre que de donner un trophée sanglante, mais le spirit du décédé, et ainsi symboliquement offrait l'essence lui-même du membre de famille mort….


Pas tout les war parties ne connaissaient le même succès comme dans la campagne de Holy Circle. Certaines finissaient dans une tragédie complète avec la mort de tous les participants … Des autres finissaient in conclus parce que pas d'ennemies étaient tués et pas de coups étaient comtes. Des hommes qui retournaient d'une telle mission, rentraient presque en secret, sous couverture de la nuit, pour masquer leur honte. Les Sioux ne donnaient aucun crédit pour des tentatives futiles … seulement le succès comptait pour eux.


Ludo Van den Bussche - Sunkmanitu Tanka Okolaya

Ex First Chief van de Sotka Yuha Warrior Society

Member of the Ska Yuha Society

BACK