BACK

Holy CircleDe rouwceremonie over de dood van Holy Circle, zoals verteld door de informant Arnold Iron Shell…

Toen Holy Circle werd gedood in het gevecht, werd zijn lichaam achtergelaten op het slagveld, want het was goed om onbegraven achter te blijven in vijandig gebied.


Zijn broer Iron Shell nodigde Holy Circle's akicitabroeders, de Sotka Yuha uit om deel te nemen aan de ceremonie van de dood, om Holy Circle te gedenken en om later diens dood te wreken (zie hierover verhaal één), door het veroveren van een vijandelijke scalp. Die scalp zou het symbool worden van de geest van de verloren broeder.


Op het afgesproken tijdstip kwamen de Sotka Yuha samen met de directe familieleden van Holy Circle in een tipi die speciaal was opgesteld voor dit feest.

Voor die tipi werd een rek opgericht waaraan robes en kledingstukken werden tentoongesteld, die weggeschonken werden door de familieleden. Binnen in de tipi bereiden de rouwenden zich voor op hun eerbetoon aan de dode.


Iron Shell stak toen drie scherpe houten pennen door het been van elke man, door de dij, de knie en de achterkant van het onderbeen, en twee scherpe pennen door de arm, aan de biceps en de voorarm.


Wanneer Iron Shell deze taak had volbracht, verleende een Sotka een wederdienst door hetzelfde te doen bij Iron Shell en eenzelfde aantal pennen in diens lichaam te steken.


Vervolgens sneden de mannen hun haar kort ter ere van Holy Circle. De vrouwelijk familieleden, namen messen, en in plaats van pennen in hun armen en benen te steken, maakten ze drie diepe sneden in hun dijen en onder de knie, en net zoals de mannen sneden ze hun haren kort.


Wanneer deze ceremoniële zelfverminking volbracht was verliet de groep de tipi en ze kwamen samen met Shot in the Heel, de vader van Holy Circle, die intussen diens paarden, en nog vele die geschonken waren door de familie bijeengebracht had.


Shot in the Heel liep eerst naar de Sotka's en raakte ieder aan op het hoofd als blijk van dankbaarheid. Vervolgens, als de Sotka's neerzaten in een rij voor het rek met de kleding, kondigde een heraut aan dat Shot in the Heel paarden weggaf opdat de dood van Holy Circle zou gewroken worden. Shot in the Heel stond naast de heraut om aan te geven welke van de Sotka's een paard zou ontvangen, terwijl hij er veel zorg voor had om ze te selecteren in volgorde van hun dapperheid. Wanneer alle paarden waren weggeschonken, ging hij naar het rek met de kleding, en gaf een kledingsstuk weg aan elk van de Sotka's die geen paard hadden gekregen.


Wanneer elk van de mannen op die manier was geëerd, riep de heraut Kills in Sight uit het publiek om de pinnen uit het lichaam van de mannen te verwijderen. Kills in Sight aanvaarde de eer, en wanneer hij de pinnen verzameld had legde hij ze op een stapel voor de mannen. Voor deze dienst ontving de oude man een paard.


Daarna leidde Runs Him, de dapperste van de Sotka's zijn mannen terug binnen in de familietipi. Daar vroeg hij aan Iron Shell om het mes dat die gebruikt had om de wonden aan te brengen. Hij gaf dat aan de man naast hem, de tweede dapperste man van de groep, en nam het vlees van zijn linkervoorarm vast tussen duim en wijsvinger, met het verzoek de punt van het mes door het vlees te steken. Elke man onderging om de beurt deze behandeling als teken van hun gezamenlijke smart, terwijl ze voortdurend zongen "De moedige Sotka Yuha, Holy Circle, kwam niet terug (van de strijd)".


De twee voedseldragers en de twee firekeepers deelden voedsel rond dat geschonken was door Shot in the Heel. Wanneer dat feestmaal verorberd was, was de wacekiyapi ceremonie ten einde.


Dit begrafenisritueel 'zonder dode' was bij de Sioux het hoogste eerbetoon aan een gesneuvelde krijger. Terwijl werd gezegd dat "het beter was om jong te sterven op het slagveld dan om (lang) te leven met een wandelstok", was de gewelddadige dood van een jongeman een tragedie die waard was om met de meest eerbiedige ceremonie herdacht te worden.


Bron: "The Sioux" by Royal B. Hassrick

Ludo Van den Bussche - Sunkmanitu Tanka Okolaya

Ex First Chief van de Sotka Yuha Warrior Society

Member of the Ska Yuha Society

Holy CircleLa cérémonie du deuil concernant la mort de Holy Circle, comme raconté par l’informant Arnold Iron Shell…


Quand Holy Circle fut tué lors d’un combat, son corps fut abandonné sur le champ de bataille car c’était bien de rester non-enterré sur un terrain ennemi.


Son frère Iron Shell invitait les frères Akicita, les Sotka Yuha, à participer à la cérémonie de la mort pour se rappeler Holy Circle et pour par après venger sa mort (voir histoire 1), par la conquête d’un scalp ennemi. Ce scalp deviendrait le symbole de l’esprit du frère perdu.


A l’heure convenue, les Sotka Yuha se réunissaient dans un tipi avec les membres directs de la famille de Holy Circle. Ce tipi était spécialement monté pour cette fête.

Une étagère fut installée devant ce tipi pour exposer les robes et autres pièces vestimentaires qui étaient offerts par les membres de la famille.
A l’intérieur du tipi, les porteurs de deuil se préparaient à l’honneur pour le défunt.


Iron Shell mettait dès lors 3 piques en bois pointues à travers de la jambe de chaque homme ; par la cuisse, le genou et l’arrière de la jambe inférieure ainsi que 2 piques pointues par le bras ; au biceps et au bras-avant.

Lorsqu’Iron Shell avait accompli cette tâche, un Sotka octroyait une compensation en faisant la même chose chez Iron Shell et lui mettaitdonc  le même nombre de piques dans son corps.


Par après, les hommes se coupaient les cheveux courts en honneur à Holy Circle. Les membres de famille féminins prenaient des couteaux et, au lieu de mettre des piques dans leur corps, se faisaient 3 coupures profondes dans leurs cuisses et en dessous du genou. Tout comme les hommes, elles se coupaient les cheveux courts.


Lorsque cette auto-mutilation fut terminée, le groupe quittait le tipi et se réunissait avec Shot in the Heel, le père de Holy Circle, qui avait rassemblé les chevaux de son fils ainsi que d’autres chevaux offerts par la famille.


Shot in the Heel allait d’abord vers les Sotka et touchait chacun sur le front en guise de reconnaissance. Ensuite, lorsque les Sotka s’assierent dans un rang devant l’étagère avec les vêtements, un héraut annonçait que Shot in the Heel donnait des chevaux afin que Holy Circle serait vengé. Shot in the Heel se tenait à côté du héraut afin de désigner les Sotka qui recevraient un cheval, et il les sélectionnait en fonction de leur bravoure.  Quand tous les chevaux furent offerts, il se rendait à l’étagère et offrait une pièce vestimentaire à chaque Sotka qui ne reçu pas de cheval.


Lorsque chacun des hommes fut vénéré de cette manière, le héraut appelait Kills in Sight du public pour venir retirer les piques des corps des hommes. Kills in Sight accepta cet honneur et après avoir assemblé toutes les piques, les posait sur une pile devant les hommes. L’homme âgé recevait un cheval pour cette tâche.


Après cela, Runs Him, le plus courageux des Sotka, menait ses hommes de retour vers le tipi familial. Il demandait à Iron Shell le couteau avec lequel il avait apporté ces blessures. Il donna le couteau à l’homme à côté de lui - le deuxième plus courageux du groupe - et prenait la chair de son avant-bras gauche entre pouce et index, afin de demander d’y traverser la pointe du couteau. Chaque homme subissait à tour de rôle ce traitement en guise de signe de leur douleur partagée. En même temps, ils chantaient « Le brave Sotka Yuha, Holy Circle, ne revenait pas (de la bataille) ».


Les deux porteurs de nourriture et les deux gardeurs de feu distribuaient de la nourriture qui était offerte par Shot in the Heel. Quand ce festin était dégusté, la cérémonie Wacekiyapi prenait fin.


Ce rituel d’enterrement ‘sans défunt’ était l’hommage ultime qu’un Sioux pouvait donner à un guerrier tué au combat. Alors qu’on disait qu’ « il est mieux de mourir jeune au champ de bataille plutôt que de vivre (longtemps) avec une canne », la mort tragique du jeune homme fut une tragédie qui valait la peine d’y consacrer la cérémonie la plus honorable.Source : "The Sioux" by Royal B. Hassrick