Ludo Van den Bussche - Sunkmanitu Tanka Okolaya

Ex First Chief van de Sotka Yuha Warrior Society

Member of the Ska Yuha Society

HOE ONTSTOND EEN SOCIETY?

 COMMENT UNE SOCIETE ETAIT NEE?

Home Sotka Yuha Ska Yuha Winyan Tapika / Wakan Wac'ipi Information Books & Movies myths and legends Lakota Games  herbes and recipes workshops Information for new members Bisonfarm and museum Gallerie agenda re-enactment in Belgium Links  Contact Indian Festival Recogne

Gewoonlijk ontstond een society na een visionquest van één of andere jonge en betrouwenswaardige krijger. Na een aantal dagen waken en vasten op een afgezonderde plek ergens in de heuvels, kwam een jonge warrior terug met allerlei visioenen en indrukken, die door één of meerdere geestelijke leiders of medicijnmannen werden geduid.


Allerlei gedragsregels, ceremonies, taboes, regalia of beschilderingen e.d. werden uitgewerkt die moesten helpen datgene waarover de krijger gedroomd had te beheersen. Overtreding van één van die regels, kon in de ogen van de Natives van die tijd desastreuze gevolgen hebben!


Gewoonlijk had zo'n jonge krijger een soort strijdmakker of boezemvriend of hoe je het noemen wil, die mee werd uitgenodigd om deel te nemen aan een krijgstocht. Verliep die succesvol, dan waren er algauw voldoende nieuwe kandidaten om de society te vervolledigen. Als de strijd ongelukkig verliep hoorde je meestal niet veel meer van het initiatief….


WAT WETEN WE ECHT?


Zoals het de Lakota past, weten we enkel dingen die zijn doorverteld door henzelf aan een aantal antropologen en van overleveringen die ze van generatie aan generatie doorgeven. Aangezien wij als groep trachten een zo nauwkeurig mogelijk beeld op te hangen van deze warsociety verzamelen wij alles wat ooit is opgeschreven over deze groep. Hieronder dus een aantal quotes van antropologen en geschiedkundigen, die we zoveel mogelijk voorzien van een referentie. Deze verschillende referenties naar de Sotka Yuha Society zullen uiteindelijke helpen om een algemeen beeld te vormen van deze legendarische oude Warsociety.


Wissler - Oglala Societies - 1912:


De Sotka Yuha werd, zo wordt gezegd, afgekeken van de Crow indianen. Calico beweert een stichtend lid te zijn geweest, ongeveer vierenzestig jaar geleden, en zegt dat de society ongeveer tien jaar bestaan heeft. (dat zou willen zeggen dat de Sotka Yuha werden gesticht in 1848 en werden opgeheven in ongeveer 1858.... als de getuige betrouwbaar is in zijn geheugen…)


Tot zo ver hebben we geen betrouwbare verklaring gekregen voor de term Sotka … Het zou over een gladde onversierde stok gaan, vandaar dat zij onversierde lansen hebben, verwijzend naar het gebruik om nieuwe leden te voorzien van onversierde - naakte - lansen, aan dewelke zij veren konden binden indien coups werden geteld. Natuurlijk waren er vele mannen die nooit het recht verdienden om hun lansen te versieren, en die aldus voor altijd simpele Sotka Yuha strijders bleven.


Deze society had enkele ongewone eigenschappen…. In de eerste plaats had het een absolute limiet in aantal toegelaten leden, het zij 24 beschikbare plaatsen, (sommigen zeggen 22 plaatsen).


In de tweede plaats kreeg elke kandidaat een vaste, vooraf bepaalde plaats.. Geen enkele van de leden zit ooit op een ander dan zijn eigen plaats; vandaar dat er geen lege plaatsen zijn, tenzij wanneer er een vacature is.


Nieuwe leden kunnen enkel verkozen worden wanneer er een lege plaats is en worden dan enkel voor die vrije plaats verkozen.


Er is ook een speciale rouwceremonie. Wanneer één van de lansdragers wordt gedood, gaat de hele society in de rouw. Tijdens een formele bijeenkomst, komen de verwanten van de dode bijeen terwijl ze verschillende persoonlijke voorwerpen of kledingstukken dragen die vroeger aan de overledene toebehoorden.


Ze verdelen deze objecten enkel onder de leden van de society, terwijl ze elke keer de handen op het hoofd van de ontvanger van deze goederen, terwijl ze luidruchtig uiting geven aan hun verdriet. Ze vragen om wraak en van diegenen aan wie een relikwie gegeven werd, wordt een warparty gevraagd.


Het idee achter de hele ceremonie is dat er gevraagd wordt naar een coup of scalp. Als de warparty terugkeert met trofeeën gaan de verwanten van het dode societylid hun haren vlechten, en verwijderen ze andere tekenen van rouw.


Andere societies hadden gelijkaardige gewoonten. Onze informanten herkenden een gelijkaardige gewoonte bij de Ihoka. De ceremonies met de pijpen en lansen zijn ook ongeveer hetzelfde. Drie van de Ihoka liederen worden ook gebruikt door de Sotka, maar de andere zijn verschillend.


De organisatie van de society is als volgt:

2 leiders

4 lansdragers

2 pipe keepers

2 zweepdragers

1 drumkeeper

1 heraut

1 voedseldrager

8 zangers

X aantal leden (in totaal maximaal 22 of 24)


De lansdragers hebben schilden en lansen. In tegenstelling tot bij andere societies worden de lansen van de Sotka Yuha nooit ontmanteld, maar buiten opgehangen bij het schild en andere regalia…. Ze worden gebruikt om "coup" te slaan op de vijand.


Het is niet duidelijk op te maken of de twee leiders en de 2 pipekeepers niet dezelfden zijn.


Wanneer hij de lans ontvangt, moet de nieuwe kandidaat op het oorlogspad vertrekken en mag alleen die lans als wapen gebruiken. Hij moet het gevecht volgen, en als een vijand valt, dichterbij rennen en op de gevallen vijand een coup nemen met de lans. Hierbij trachten ze de andere societyleden de loef af te steken. Pas nadat een coup wordt gemaakt, worden veren aan de lans aangebracht.

Waneer een lansdrager een vijand doodt, keert hij naar huis terug en geeft de lans terug aan de vorige eigenaar, die ze moet aanvaarden en op zijn beurt op het oorlogspad gaan. Hij kan echter, onder bepaalde voorwaarden van deze opgave gevrijwaard worden.


De pijpen zijn hetzelfde als bij de Ihoka en hebben gelijkaardige regels.


De zweepdragers mogen afwezigen straffen door hun dekens in stukken te snijden of door ze te geselen.


De drum is zoals deze gebruikt door de Ihoka. Wanneer de twee maagdelijk zangers "vallen voor de verleiding" kunnen ze ontslagen worden en publiekelijk belachelijk gemaakt.


Sommige informanten plaatsen de Sotka Yuha Society boven die van de Ihoka, maar er schijnt geen onderscheid te zijn in leeftijd van de leden of van de noodzakelijke toegangsvoorwaarden tot de society. Er schijnt ook geen vorm van promotie te bestaan van de ene naar de andere society.


Anthropological papers AmericanMuseum of Natural History (Vol. XI.)


In het algemeen schijnt het dat de Ihoka, de Sotka en de Wic'iska een soort van kring vormen in zoverre dat zij nauw verwant schijnen aan elkaar, en zo dat ze in contrast staan met de andere drie societies (Tokala, Cante Tinza en Kangi Yuha) die op hun beurt weer een soort kring vormen.


Het is niet onwaarschijnlijk dat de Ihoka de oorspronkelijke society was van waaruit de anderen ontstaan zijn.


The Sioux - by Royal B. Hassrick - p 16


Het aantal burgerlijke en politie societies varieerde van Sioux divisie naar Sioux divisie, maar onder de meest belangrijke waren de volgende:

Burgerlijke societies: Naca Omnicias of Big Bellies, Ska Yuhas of de White Horse Owners, Miwatanis of de Groten, en Iyuptalas of de Owl Feather Headdresses;

Politie societies: Tokalas of Kit Foxes, Sotka Yuhas of Plain Lance Owners, Irukas of Badgers, Cante Tinza of Brave Hearts, Kangi Yuhas of Crow Owners en de Wiciska of Wit-Getekenden.


The Sioux - by Royal B. Hassrick - p 20


De oorsprong van de Akicita societies is enkel bekend via traditie en overlevering. Het wordt gewoonlijk aangenomen dat de meesten van hen ontstaan zijn vanuit een droom of visioen van iemand. Via die weg werd dat individu geïnstrueerd door bovennatuurlijke wezens om een organisatie te stichten die moest waken over het algemeen belang van de stam.

Wanneer hij vertrouwd was met deze instructies ging de ontvanger ervan langs bij zijn vrienden om dat alles mee te delen en uit te leggen. Het wordt gezegd dat vele akicita societies werden gevormd door twee dichte goeie vrienden of kolas, twee mannen die door een eed uitsluitend toegewijd waren aan elkaar. Het is niet onredelijk om aan te nemen indien één van beiden zo een visioen had gekregen, dat hij dat dan aan die kola zou doorgeven. Van de Tokala of Kit Foxes werd aangenomen dat ze zo ontstaan zijn. De andere groepen, de Crow Owners, de Badgers en de Sotka Yuha hebben gelijkaardige ontstaanstradities.


Lance Bearer of the Sotka Society


Succes in het gevecht kon weergegeven worden in een tekening op de tipi of op het schild. Het kon ook op het paard, om aan te geven dat dit paard op één of andere manier gebruikt was in een noemenswaardig evenement, gewoonlijk een gevecht. Een stuk vel van een rood hert aan het bit van het paard gaf aan dat het paard gebruikt werd in het gevecht. De staart opgebonden met rode stof gaf aan dat het een oorlogspaard was.


Een speer op deze wijze versierd toont aan dat het een Sotka lans is, waarvan er telkens twee lansdragers waren die verondersteld werden om bemerkenswaardige daden te stellen.


Aan ieder van hen werd een warbonnet gegeven, één met rode aanhangsels en een andere gewoon.


De arendsveren die aan de schacht van de lans gehecht werden gaven aan hoeveel vijanden werden gedood door de drager van deze lans. Het rode versiersel aan het einde van de speer duidde aan dat de huidige drager van de lans gewond werd tijdens het gevecht. Een zwart versiersel duidde aan dat hij een vijand doodde in het gevecht. De gestreepte veren rechtop aan de voorkant duidden aan hoeveel raids dat de eigenaar van de lans had meegedaan.


Een rode riem waaraan kleine arendsveren bungelden (die eventueel rond de nek van het paard kon worden gehangen) gaf het verlangen aan om het lichaam van een gevallen vijand te raken (to count coup)


Het haar ongebonden dragen gaf het verlangen aan om wanhopig moedige daden te verrichten.


De dragers van een Sotka lans dienden binnen de twee jaar van hun aanstelling een belangrijke oorlogsdaad te stellen Indien ze dat niet doen, worden andere krijgers aangeduid in hun plaats. Indien geen van hen zulk een daad stelt, kunnen ze hun positie voor onbepaalde tijd behouden, maar ze kunnen ook afgezet worden door voldoende gemotiveerde feiten.Souvent une société était commencée par rune jeune guerrier dans lequel les gens avaient de la confiance. Après une période de quelques jours et nuits de réflexion, sans repos ni nourriture, le jeune guerrier pouvait recevoir une vision qui après, était expliqué par un homme médecine.


Certaines règles, cérémonies, des taboues, certaines regalia ou un maquillage spécial étaient considéré, qui pouvaient aider le jeune guerrier de métriser les forces qui étaient libéré par cette vision. Négliger une de ces taboues ou oublier une de ces règles pouvait, dans les yeux des indigènes, avoir des conséquences désastreux!


Souvent le jeune guerrier avait un ami clos avait lequel il participait beaucoup de ses aventures, et avec lequel il allait souvent à la chasse… Untel ami était souvent le premier élu pour participer à une war party. Si les deux avaient du succès, et rentraient dans la tribu comme des vainqueurs, souvent les candidats se précipitaient pour devenir membre de cette société nouvelle. Si les jeunes guerriers rentraient sans succès, on entendait probablement plus rien de cette nouvelle société…


QU'EST CE QU'ON SAIT VRAIMENT?


Nous savons seulement ce que les Lakotas ont voulu nous confier, ou cela que les anthropologues ont découvert, et cela qui était raconté de génération en génération…. Parce que le but de notre groupe est de portraiter une image le plus correcte que possible de ce qui était une société de guerre, nous collectons tout ce qui est connu sur ce groupe. En bas vous trouverez quelques quottes de certaines anthropologues et des historiens qui vont vous aider à compléter votre connaissance sur ce groupe.


Wissler - Oglala Societies - 1912:


La société Sotka Yuha, était une copie d'une société chez les Crow. Calico insiste d'être un des membres qui ont commencés la société Sotka Yuha il y a 64 ans, et il dit que cette société a existé pendant environs 10 ans. (Cela veut dire que les Sotka Yuha étaient établis en 1848, et qu'ils ont cessé leur existence en environs 1858 … si le témoin peut être sur de son mémoire!)


Jusque maintenant nous n'avons pas encore reçu une explication valable sur le terme 'sotka' … Il s'agit d'un bâton lisse et sans décoration, raison pour qu'ils possèdent des lances non-décorés, et la raison qui explique le fait qu'ils donnent des telles lances aux nouveaux membres, qui peuvent ensuite décorer ces lances avec des plumes et autres décorations quand ils ont compté un coup. Naturellement il y avait des membres Sotka qui n'ont jamais gagné des coups, et qui donc restaient des simples soldats Sotka pour le reste de leur existence.


Cette société avait quelque caractéristiques hors du commun… en premier lieu le fait qu'ls etaient limite strictement a 24 membres, (quelques uns disent 22 membres)….


Au 2ieme place, chaque candidat recevrait une place précise dans le conseil. Aucun candidat ne pourrait prendre place sur une autre place que la place qui lui est indiqué. Il n'y a pas de place libre sauf dans le cas ou on avait perdu un membre.


Un nouveau membre est élu quand il y a une place libre dans le société et il est donc place sur cette place libre.


Il existe aussi une cérémonie de deuil plutôt spéciale. Quand un des membres de la société est tué lors d'un combat, la société entière entre en deuil. Pendant une réunion formelle, les membres de famille du décédé réunissent en portant des vêtements qui lui appartenaient


Ces objets sont distribués entre les membres de la société, et chaque fois qu'ils donnent une pièce de vêtement a quelqu'un, ils mettent leurs mains sur la tête du récipient, pendant qu'ils montrent vivement leur douleur et leur chagrin. Ils réclament a tous ceux qui ont reçu une relique du mort, de participer à une war party.


L'idée derrière cette cérémonie est de solliciter pour un scalp ou un coup. Si le war party revient avec des trophées, les membres de famille du mort vont mettre leurs cheveux dans des tresses, et ils enlèvent tous les signes de deuil.


D'autres sociétés avaient des coutumes comparables. Nos informants reconnaissaient une même coutume chez les Ihoka. Les cérémonies de calumet et des lances sont aussi presque les mêmes. Trois des chants Ihoka sont aussi utilisé par les Sotka, mais les autres sont différents.


L'organisation est réglée ainsi:

deux chefs

4 porteurs de lance

2 porteurs de pipe

2 porteurs de fouet

1 porteur de tambour

1 héraut

1 porteur de nourriture

8 chanteurs

X membres (avec un maximum de 22 au de 24)


Les porteurs de Lance ont des boucliers et des lances. Au contraire au coutume chez les autres sociétés, les lances Sotka ne sont jamais démantelées, mais ils sont tenu dehors avec le bouclier et les autres régalias. Les lances sont utilisées pour compter coup sur l'énémi.


Il n'est pas clair si les deux chefs et les deux porteurs de pipe ne sont pas les mêmes gens.


Quand le candidat reçoit une Lance, il doit immédiatement partir pour la guerre et il ne peut pas utiliser une autre arme. Il doit suivre le combat de près, et quand un ennemi tombe, il doit compter un coup sur lui avec cette lance. Les différents membres de la société veulent tous être le premier pour réussir ce fait. Seulement quand on à réussi à faire un coup, on peut attacher des plumes à cette lance.

Quand un porteur de lance tue un ennemi, il retourne à la maison et donne la lance au propriétaire auparavant, qui doit l'accepter et immédiatement partir pour la guerre à son tour. Dans des circonstances spéciale il peut éventuellement échapper a cette obligation.


Les pipes sont les mêmes comme chez les Ihoka et ils suivent les mêmes règles.


Les porteurs de fouet peuvent punir les absents en coupent leurs couvertures ou en leur fouettant.


Le tambour est le même comme celui utilisé par les Ihoka. Quand deux chanteurs puceaux "tombent pour la cher" ils seront publiquement ridiculisés et ils peuvent être démissionnés.


Quelques informants placent les Sotka Yuha plus haut que les Ihoka, mais il semble qu'il n'y a pas de différence d'âge des membres, ou une différence en qualifications pour pouvoir solliciter. Il ne semble pas exister non plus une forme de promotion d'une société envers l'autre….


Anthropological papers AmericanMuseum of Natural History (Vol. XI.)


En général il semble que les Ihoka, les Sotka et les Wic'iska forment une sorte de cercle dans ce sens qu'ils se ressemblent l'un à l'autre, et tellement qu'ils forment un contraste avec les autres trois sociétés (Tokala, Cante Tinza et Kangi Yuha) qui à leur tour forment aussi une sorte de cercle….


Il n'est pas improbable que les Ihoka sont la société originale dont sont formés les deux autres.


The Sioux - by Royal B. Hassrick - p 16


Le nombre des sociétés de police et de guerre varie dans chaque des divisons Sioux, mais les plus importants étaient:

Sociétés civiles: Naca Omnicias ou Big Bellies, Ska Yuha ou Whirte Horse Owners, Miwatanis ou les Grands, et les Iyuptalas ou le Owl Feather Headdresses;

Les sociétés de police: Tokalas ou Kit Foxes, Sotka Yuha ou les Plain Lance Owners, Irukas ou Badgers, Cante Tinza ou Brave Hearths, Kangi Yuha ou Crow Owners, Wiciska ou les White Marked.


The Sioux - by Royal B. Hassrick - p 20


L'origine des sociétés akicita est seulement connue par la voie des traditions et de narration. Il est conçu que la plupart de ces sociétés à commencé par une vision ou un rêve. Par cette voie cette personne est instruite par des entités spirituelles pour commencer avec une organisation qui devrait garder le bien communal de la tribu.

Quand il était confident dans ces instructions le récepteur allait visiter ces amis pour tout expliquer et pour leur demander de solliciter. Il est dit que beaucoup de sociétés ont débutes par deux amis ou kolas, deux hommes qui par moyen des vœux étaient seulement dédiés l'un à l'autre. Il n'est pas inconcevable qu'un des deux avait reçu un rêve ou une vision, qu'il participait avec son kola. On croit que les Tokala ont commencé comme cela. Les autres grouppes, les Crow Owners, les Badgers et les Sotka Yuha ont des traditions comparables.


Lance Bearer of the Sotka Society


Succès dans le combat pourrait être indiqué par un dessin sur le tipi ou sur le bouclier. On pourrait ainsi faire un dessin sur le cheval pour indiquer que ce cheval était utilisé pendant un fait remarquable, p.e un combat. Une pièce de peau de cerf indiquait que le cheval était utilisé dans le combat. Une bandage d'étoffe rouge autour le que du cheval voulait aussi indiquer qu'il s'agissait une cheval de guerre.


Une lance pourvue de ces décorations indiquait que c'était une lance Sotka. Toujours on avait deux porteurs de lance obligés de faire des actes remarquables.


A chaque porteur de lance on donnait un bonnet de guerre, un avec attaché une pièce en étoffe rouge, et l'autre un bonnet commun.


Les plumes d'aigle attaches a la Lance indiquaient combien d'ennemis étaient tués par le porteur de cette Lance. La décoration rouge au bout indiquait une blessure du porteur. Une décoration noire indiquait qu'il avait tué un ennemi en combat. Les plumes attachés debout au bout de la lance avec des marques dessus indiquant le nombre de raids auxquels le porteur avait participé


Une ceinture rouge auquel des petits plumes d'aigles flottaient librement dans le vent (ou peut être autour le cou du cheval) indiquait le désir de toucher le corps d'un ennemi tombé (pour faire un coup).


Porter les cheveux libres indiquait le désir faire des actes braves, presque suicidaire.


Les porteurs de Lance Sotka avaient l'obligation de faire un acte de guerre important dans les deux années. Sinon des autres guerriers étaient indiqué de les faire. Si personne ne réussit, les lances restent pendant un temps indéfini chez les mêmes guerriers, mais ils peuvent toujours être remplacés par des nouveaux volontaires.Leider van de Sotka Society (Insignia nr 14 - plate 16)


Hoofdman van de Sotka (Naakte Lans) Society. Mag op de tipi geschilderd worden. De gekromde lans die hij draagt is omwikkeld met otterpels, en voorzien van een lanspunt. De lans is versierd op twaalf plaatsen versierd met telkens twee arendsveren. Één paar ervan bevindt zich aan het einde van de kromming van de lans.


Een koord van pees die de tip van de kromming verbind met de schacht van de lans geeft het leiderschap weer van de drager van de lans. Een cluster veren aan één van de schouders geeft ook leiderschap weer.

Chef des Sotka Society (Insignia nr 14 - plate 16)


Chef des Sotka Yuha. Peut être marqué sur le tipi. La Lance courbé qu'il porte est enveloppé en peau d'outre, et pourvue d'un pointe de Lance. Sur 12 places on a attaché des paires de plume d'aigle.


Une corde qui tient la courbe du Lance en place indique le fiat que le porteur est un chef. Ainsi le fait que le porteur a une groupe de plumes attaché a une des ces épaules indique le fait qu'il est chef.Regalia van de Sotka Yuha Society - Ledger drawing


Op deze ledgertekening worden van links naar rechts al de verschillende regalia getoond van de Sotka Yuha Society.

- Twee pijpen van de pipekeepers;

- Twee kromme lansen, met otterbont omwikkeld. Het is onduidelijk hoeveel pluimen exact aan deze lansen gebonden zijn, mogelijk is er een verschil met de lans van in de tekening hierboven. Dit zijn de lansen van de leiders.

- twee rechte lansen omwikkeld met rode en blauwe (of zwarte stof);

- twee lansen in otterbont gewikkeld;

- (ondersteboven) twee shirts waarschijnlijk gedragen door de leiders of de pipekeepers

- twee societyzwepen;

- zwaard dat voorzien van een in twee gesplitste ottervacht en arendsveren. De vleeskant van de otterpels is geel geverfd. Gedragen door de voedseldrager.

- Society tipi: De top van de tipi is rood geverfd, en er lopen over het ganse oppervlak van de tipi verticale strepen van de roodgeverfde top tot helemaal beneden.

Regalia de Sotka Yuha Society - Ledger drawing


Sur ce dessin qui parvient d'un ledgerbook, on a dessiné de gauche à droite des différents regalia Sotka Yuha.

- les deux pipes des pipe keepers

- deux lances courbés avec le peau d'autre autour. Il n'est pas clair combien de plumes d'aigle y sont attachés.

- Deux lances étroites entourées d'étoffe bleu et rouge (ou noir et rouge)

- Deux lances étroites entourées de peau d'outre

- Deux shirts probablement portés par chefs ou porteurs de pipe

- Deux fouets de société

- Sabre sur lequel est attaché un peau d'outre coupé en deux pièces et plumes d'aigle. La partie de renverse est coloré en jaune - porté par le porteur de nourriture.

- Tipi de société: Le top est rouge et sur l'hauteur totale on a des rayons rouge.

Via les liens ci-dessous vous pouvez lire quelques histoires sur les Sotka Yuha


Warparty, raconté par un informant de Arnold Iron Shell


Un moccasingame entre les Tokala et les Sotka Yuha


La cérémonie de deuil, concernant la mort de Holy Circle, racontée par l’informateur Arnold Iron Shell

Via onderstaande linken kan U enkele verhalen lezen over de Sotka Yuha


Warparty, verteld door de informant Arnold Iron Shell


moccasingame tussen de Tokala en Sotka Yuha


De rouwceremonie over de dood van Holy Circle, verteld door de informant Arnold Iron Shell