Home Sotka Yuha Ska Yuha Winyan Tapika / Wakan Wac'ipi Information Books & Movies myths and legends Lakota Games  herbes and recipes workshops Information for new members Bisonfarm and museum Gallerie agenda re-enactment in Belgium Links  Contact Indian Festival Recogne

WINYAN TAPIKA / WAKAN WAC’IPI

DE GOEDE VROUWEN SOCIETY

LA SOCIETE DES BONNE FEMMES

Vrouwen Society's


De vrouwen hadden in de meeste stammen Society's of clubs, zoals de mannen, maar deze behartigden de "zaken van vrouwen". In feite, bij de Sioux behoorden de vrouwen tot de meeste droomcultussen - alle soorten, behalve de beren. Er werd gezegd dat vrouwen nooit van beren droomden.Hieronder geven we in het kort enkele vrouwen society's weerTHE WINYAN TAPIKAWinyan Tapika was de heilige Society van jonge vrouwen. Zij kwamen samen in een grote tipi, het achterste gedeelte werd bedekt met salie. Op één of andere manier leunde deze het dichts tegen de warrior society's van de mannen. Ze vereiste soms de diensten van een medicijnman die in het bezit was van medicijnzak. Mannelijke zangers werden verzocht om te drummen en te zingen zodat zij konden dansen. Het kwam zelden voor, om niet te zegen nooit, dat de vrouwen de drums hanteerden, zelfs niet in hun eigen society .


Om te dansen bevonden de vrouwen zich op een rij, en dansten met de gebruikend stap die typisch was voor de vrouwen. Na de dansen hielden ze een feest, dat hoofdzakelijk uit een soep bestond die op een heilige manier wordt voorbereid.


Bij gelegenheid hielden zij ook een theedans, waarop mannelijke partners werden uitgenodigd. Ze dansten met schuifelen voeten, de Sociale, of Ronde Dans, de dansers bewegen zich in een cirkel. Hierbij dienden de vrouwen een kruidenthee op.THE SHIELD BEARERSDe schilddragers waren vrouwen van wie de echtgenoten en zonen grote krijgers met veel verdiensten op hun naam waren. Zij waren inderdaad speciale vrouwen, want zij droegende schilden van hun strijders in parades. Doorgaans mochten de vrouwen geen wapens, en in het bijzonder schilden aanraken. Hun dans werd gehouden als speciale eer aan één of andere held, en in hun dans droegen ze alle bogen, pijlen of andere wapens en regalia van de geëerde mannen. Deze ceremonie lijkt sterk op de Scalp of van de Overwinning Dans van de Crow, Blackfeet, Shoshone en andere stammen. De enige mannen die hieraan deel mochten nemen waren de vier zangers. Met uitzondering regalia van de helden droegen de vrouwen geen speciale kledij, maar zij maakten hun gezichten zwart, dat opnieuw aan de Scalp Dans doet denken. Zij dansten dichtbij tipis van de leiders van het kamp, waar zij zich zingend een cirkel vormden om zich vervolgens dan naar het midden van het kamp te begeven. Hun dans was soms kent als de Wounded Dance en werd nog tot voor kort uitgevoerd maar dan niet als Society dans maar als een sociale activiteit met andere dansen tijdens grote bijeenkomsten.THE QUILL WORKERSOnder Sioux, Cheyennes en Arapahos, en vroeger onder de Crow en Blackfeet, was er de Society van belangrijke vrouwen die al het quill werk deden. Zij weten tenminste nog hoe ze het moeten doen. Een gelijkaardige Society bij de Sioux, Cheyennes en Arapahos maakte en verfraaiden tipis. Enkelen van deze vrouwen leven nog bij Zuidelijke Cheyenne en Arapahos in Oklahoma, maar de Society in het noorden zou uitgestorven zijn.


Wij werd ons verteld dat vroeger, toen de Society nog actief was, ze feesten en dansen hielden zoals de Society's van andere vrouwen.


De studie van de Society's en droomcultussen heeft ons een ander voorbeeld van het belang van dansen in het Indiaanse leven gegeven. Alhoewel, zoals wij hebben gezien, waren de dansen zelf vrij eenvoudig en zouden bij de meesten onder ons vandaag de dag als monotoon worden beschouwd, doch, het was een integraal deel van deze Society's. Met uitzondering van de Silent Eaters, die eigenlijk geen Society op zichzelf was, de Indianen konden een club waar geen het dansen plaatsvonden nauwelijks als Society bestempelen. De beweging van de dansen waren een uitdrukking van oprechtheid, enthousiasme en de vitaliteit van de leden en het ritme verenigde allen in een band van kameraadschap en gemeenschappelijk doel.Bron: Indian dances of North America: their importance to Indian life Vertaling: Shungila Taniya
Les sociétés féminines


Dans la majeure partie des tribus, les femmes avaient des sociétés ou clubs, tout comme les hommes. Toutefois, elles s’occupaient des “affaires de femmes. Chez les Sioux, les femmes appartenaient aux cultes de rêves de toute sorte – sauf les ours. On dit que les femmes ne rêvaient jamais des ours.On explique, ci-dessous, certaines sociétés féminines.


THE WINYAN TAPIKAWinyan Tapika était la société sacrée des jeunes femmes. Elles se réunissaient dans un grand tipi dont la partie arrière était couvert de sauge. D’une manière ou d’une autre, cette société était la plus équivalente à la société de guerre des hommes. Cette société réclamait parfois les services de l’homme-médecine qui possédait le sac à médecines. Les chanteurs masculins étaient demandés de jouer du tambour et de chanter afin qu’elles puissent danser. Il était inhabituel, pour ne pas dire jamais, que les femmes jouaient du tambour, même pas au sein de leur propre société.


Pour danser, les femmes se mettaient en rang et utilisaient le pas de danse typique des femmes. Après la danse, elles organisaient une fête qui était existait principalement d’une soupe préparée d’une façon sacrée.
Lors d’occasions

particulières, elles prévoyaient une danse du thé, ou les partenaires masculins étaient invités. Elles dansaient la Danse Ronde ou Sociale en traînant les pieds, pendant que les hommes se bougeaient en cercle. Les femmes servaient également un thé aux herbes.THE SHIELD BEARERSLes porteuses de boucliers étaient des femmes dont qui l’époux et fils était des guerriers avec beaucoup de mérite. Elles étaient des femmes spéciales, car elles portaient les boucliers de leurs guerriers en parade. Généralement, les femmes ne pouvaient toucher aux armes et boucliers. Leur danse était en hommage à l’un ou l’autre héros. Lors de cette danse, elles portaient tous les arcs, flèches ou autres armes et le régalia des hommes honorés. Cette cérémonie ressemble fortement à la Danse du Scalp ou le Danse de la Victoire des Crow, Blackfeet, Shoshone et autres tribus.
Les seuls hommes admis à cette cérémonie étaient les quatre chanteurs. A l’exception du régalia, les femmes ne portaient pas d’habits spéciaux. Par contre, elles peignaient leur visage en noir, ce qui est une fois de plus semblable à la Danse du Scalp. Elles dansaient proches des tipis des chefs du camp, ou elles chantaient en cercle pour après de rendre au centre du camp. Leur danse est connue sous le nom Wounded Dance et était encore pratiquée récemment, non pas comme société mais bien comme activité sociale lors des grands rassemblements.


THE QUILL WORKERSParmi les Sioux, Cheyennes et Arpahos – et dans le passé parmi les Cow et Blackfeet – il existait une société de femmes importantes qui effectuaient le travail quill. Elles savaient du moins encore comment il fallait le faire. Une société semblable chez les Sioux, Cheyennes et Araphos créaient et embellissaient les tipis. Certaines de ces femmes vivent encore auprès des Cheyennes et Araphos à Oklahoma. La partie nord de cette société serait disparue.


Il nous a été dit que, lorsque la société était encore active, elle avait également des danses et fêtes, tout comme les autres sociétés féminines.


L’étude des sociétés et cultes de rêve nous a donné une autre image de la signification des danses d’une existence Indienne. Bien que, comme cité précédemment, les danses étaient simples. D’un point de vue moderne, on peut considérer leurs danses comme monotone. Ces danses étaient, pour autant, une partie intégrale des sociétés. Mise à part les Silent Eaters – qui en réalité n’était pas une société -  les Indiens ne pouvaient envisager une société sans que la danse y soit incluse. Les mouvements ou pas de danse exprimaient la sincérité, l’enthousiasme et la vitalité des membres. Le rythme réunissait les membres d’un lien d’amitié et d’intérêt commun.Source: Indian dances of North America: their importance to Indian life Vertaling: Sabine Pierloz