DRUMS


Het belangrijkste Indiaanse instrument was en is zonder twijfel de drum. We kunnen ons geen Native American evenement voorstellen zonder dat de drum gebruikt wordt.

Verschillende stammen hebben verschillende tradities met betrekking tot de drum en hoe deze dient bespeeld te worden, maar de constructie van drums is bij alle stammen ongeveer gelijk.


Soorten drums


De eenvoudige drums:

Deze drums wordt gebruikt in het centraal oostelijke gebieden van Rockies en in de Noordelijke Vlaktes. De drums kunnen bestaan uit een gelooide huid die aan vier staken wordt gebonden die in de grond wordt geplant of door vier mensen wordt vastgehouden terwijl een andere er op slaat.


De Framen Drums:

De maker van deze drums rekt een huid van eland, hert, koe of paard strak over een houten, ronde kader uit, naait de uiteinden samen met pees of rawhiden riemen, en voegt een dragend handvat aan het kader toe. De handdrums zijn gewoonlijk ongeveer 10 cm diep en hebben een diameter tot 75cm. De handdrums hebben een enkel gesloten kant.

De Grote drums, kunnen vervaardigd worden uit een grote houten ring of een uitgeholde boomstam en zijn zowel langs de boven als de onderzijde voorzien van een gelooide huid. Beide huiden worden aan elkaar vastgemaakt met pees of rawhide riemen.


De water Drums:

De geluiden van de waterdrum zijn niet te vergelijken met die van een ander soort drum. Ze kunnen op verschillende manieren gemaakt worden. Men kan houten of ijzeren ketels als frame gebruiken. Het wordt gedeeltelijk gevuld met water, en gelooide buckskin wordt er over uitgerekt. Sommige groepen gebruiken ook watertrommels van holle bomen gemaakt, anderen gebruiken dan weer de kalebas als kleine drum. De grootte van het instrument en de hoeveelheid water geeft verschillende tonen.


De vierkante drums:

De Amerikaanse Indianen van de Pacific Coast gebruikten soms houten dozen als drums. De dozen worden gemaakt van ceder en zijn zo groot dat verschillende mensen op de drum kunnen gaan zitten om met hun voeten te drummen.
Een paar voorbeelden van Framen drums

RATELS


De container ratels:

Deze kunnen uit verschillende soorten materiaal bestaan zoals ratels van kalebas, het schild van een schildpad, rawhide huid en hoorn.

De ratels van de kalebas zijn typisch zuidwesten van de Verenigde Staten.

De kalebas wordt gedroogd, de pulp wordt eruit geschaafd, gevuld met zaden of kiezelstenen en er wordt een handvat op gemaakt.

De ratels van de schildpad worden gewoonlijk gemaakt van het schild van een schildpad, en opgevuld met kiezelstenen.

De ratels van de rawhide worden gemaakt van twee stukken rawhide die samen worden genaaid, eens gedroogd worden deze opgevuld met kiezelstenen. Mensen van vlaktes maakten eveneens ratels uit bizonhoorns die zij schaafden, lieten uitdrogen en vulden met kiezelstenen.


Ratels uit hoeven:

Deze ratels kunnen uit hertenhoeven worden gemaakt. Men boort een aantal gaten langs een stok, been of ander materiaal, en maakt dan de hoeven vast.

Hieronder vindt je een paar voorbeelden van Container ratels. De eerste ratel is gemaakt uit de hoorn van een bizon. Figuur 2 zijn ratels gemaakt uit rawhide. Op de derde foto zien we een ratel gemaakt uit een schildpad. En op de laatste foto staan ratels gemaakt uit kalabas

Hieronder 2 voorbeelden van ratels gemaakt met de hoeven van een hert

FLUITEN


Het instrument was oorspronkelijk zeer persoonlijk en zijn muziek, dat werd gespeeld zonder enige vorm van begeleiding, werd gebruikt voor het helen, meditatie, en geestelijke rituelen.


Er zijn twee verschillende types van Amerikaans Indiaanse fluiten, nl. de fluiten van de indianen van de Plains en de fluit van de Woodlands, deze zijn lichtjes verschillend van bouw.

Er zijn vele verhalen over hoe de verschillende volkeren de fluit ontdekten. Een gemeenschappelijk karakter in deze verhalen is specht, die gaten in holle takken maakte terwijl hij op zoek was naar termieten. De wind die rond deze takken blaasde, creërde geluiden die de mensen opmerkten en zelf wilden voortbrengen om te ontspannen.

De daadwerkelijke ontwikkeling van de fluit volgde waarschijnlijk dit patroon niet. De theorie zegt dat het door de Oude Volkeren in Pueblo ontwikkeld werd naar Mesoamerican model.

De Native American FLute is de eerste fluit in de wereld die met twee luchtkamers werd geconstrueerd - er is een muurtje binnen de fluit tussen de hoogste (langzame) luchtkamer en de bodemkamer die de fluitje en vingergaten heeft.

De hoogste kamer dient ook als een secundaire resonator, die de fluit zijn distinctief geluid geeft. Er is een gat bij de bodem van de "langzame" luchtkamer en een (over het algemeen) vierkant gat bij de bovenkant van de speelkamer. Een blok (of "fetish") zijn gebonden bovenop de fluit.

In een fluit van de Plains, wordt een verbindingsstuk toegevoegd of een kanaal gesneden in het blok zelf om een dunne, vlakke luchtstroom voor het fluitgatje (of "venster") te vormen. In tegenstelling, heeft een fluit van de Woodlands een kanaal dat in de bovenkant van de fluit wordt gesneden.

Voor het construeren van de "traditionele" fluit gebruikte men metingen die op het lichaam werden gebaseerd - de lengte van de fluit zou de afstand van de oksel tot aan pols zijn, de lengte van de hoogste luchtkamer zou één vuistbreedte zijn, de afstand van het fluitje tot aan het eerste gat zou ook een vuistbreedte, de afstand tussen de gaten één duimbreedte en de afstand van het laatste gat tot aan het eind zou over het algemeen eveneens één vuistbreedte zijn.


Materiaal


De fluiten kunnen van diverse materialen worden gemaakt. De jeneverbes, Redwood en de Ceder zijn populair, aangezien deze een lekker aroma verspreiden. Zachthout wordt over het algemeen door de meeste fluitspelers verkozen wegens omdat deze houtsoorten zachtere tonen voortbrengen. Ander harder houtsoorten zoals okkernoot en kers wordt gewaardeerd voor de duidelijke, kernachtige rijkdom van geluid die zij voortbrengen. Traditioneel werden fluiten eveneens vervaardigd uit rivierriet (gigantea Arundinaria), bamboe, een lokaal hout, beenderen en klei.


Een variatie op de traditionele fluiten is de moderne "drone" fluiten. Deze bestaan uit twee (of meer) samen gebouwde fluiten. Over het algemeen, speelt de "drone" kamer een vaste noot terwijl de andere fluit daartegen in harmonie kan spelen. Nochtans, kunnen de octaven van de "drone" octaven ook veranderen aangezien het met de melodie resoneert die op de aangrenzende fluit wordt gespeeld.MUZIEKINSTRUMENTEN


Het zingen, dansen en maken van muziek is een centraal gegeven in de cultuur van de Amerikaanse-Indianen.

Er zijn bestaat een verscheidenheid aan instrumenten die de zangers begeleiden bij het maken van muziek.

De drums, ratels en fluiten zijn de meest traditioneel gespeelde instrumenten, de volkeren hebben verschillende instrumentale tradities en legenden met betrekking tot hun instrumenten.

Wat volgent is een overzicht van de instrumenten.

INSTRUMENTS DE MUSIQUE


Le chant, la danse et faire de la musique est une donnée centrale dans la culture des Amérindiens.

Il existe une variété d’instruments qui accompagnent les chanteurs lorsqu’ils font de la musique.

Les drums, hochets et flûtes sont les instruments les plus traditionnels. Les peuples connaissent de multiples traditions et légendes instrumentales.

Ce qui suit est un aperçu des instruments.


DRUMS


L’instrument Indien le plus important est, et reste sans aucun doute, le drum. Nous ne pourrons imaginer un évènement Amérindien sans que le drum soit utilisé.
Différentes tribus ont leurs propres traditions quant au drum et comment ont le joue, mais la construction du drum reste semblable parmi les tribus.


Sortes de Drums


Les Drums simples :

Ces drums sont utilisés dans les zones centrales de l’Est des Rockies et dans les Plaines du Nord. Les drums peuvent être faits de peau tannée qui est fixée à quatre piquets plantés ou qui est tenue par quatre personnes alors que le cinquième frappe le drum.


Les Drums encadrés :

Le créateur de ces drums étire fermement une peau d’éland, biche, vache ou cheval autour d’un cadre rond en bois. Il coud les extrémités à l’aide de tendon ou des sangles de rawhide et rajoute une poignée de transport au cadre. Les drums à main font généralement 10cm de profondeur et ont un diamètre jusqu’à 75cm. Les drums à main ont un seul côté fermé.
Les grands drums peuvent être fabriqués d’un grand cercle en bois ou d’un tronc d’arbre creusé en sont pourvus d’une peau tannée au dessus et en dessous. Chaque peau est fixée l’une à l’autre avec du tendon ou des sangles de rawhide.

Les Drums d’eau :

Les sons du drum d’eau ne sont pas comparables aux sons d’une autre sorte de drum. Ils peuvent être fabriqués de plusieurs façons. On peut utiliser des cadres de bois ou de marmites en fer. Les drums sont remplis à moitié avec de l’eau, et on étire du buckskin tanné par-dessus.
Certains groupes utilisaient également des drums d’eau faits de troncs d’arbres creusés, tandis que d’autres employaient la courge comme petit drum.
La grandeur de l’instrument et la quantité d’eau donne des tons différents.


Les Drums carrés :

Les Indiens d’Amérique de la côte pacifique utilisaient parfois des boîtes en bois comme drums. Ces boîtes étaient fabriquées de cèdre et sont si grandes que plusieurs personnes pouvaient s’assoir sur le drum pour drummer avec leurs pieds.


HOCHETS


Les hochets container :

Ceux-ci peuvent être de différentes sortes de matériel, comme de courges, de la carapace d’une tortue, de peau rawhide et de corne.

Les hochets de courge sont typiquement du Sud-Ouest des Etats-Unis.
La courge est séchée, la pulpe est otée, puis on la remplie de graines ou de cailloux et finalement on y fixe une poignée.

Les hochets de tortue sont généralement faits d’une carapace de tortue, et remplis de cailloux.

Les hochets de rawhide sont fabriqués de 2 morceaux de rawhide cousus ensemble. Une fois séchés, ceux-ci sont remplis de cailloux. Les peuples des plaines faisaient également des hochets de cornes de bison qu’ils grattaient, laissaient sécher et remplissaient de cailloux.


Hochets de sabots :


Ces hochets peuvent être faits de sabots de biche. On fore quelques trous le long d’un bâton, d’un os, ou d’un autre matériel et puis on y fixe les sabots.


FLUTES


L’instrument était d’origine très personnelle et sa musique – qui fut joué sans aucune forme d’accompagnement – était employée pour la guérison, la méditation et les rites spirituels.

Il existe deux sortes différentes de flûtes Amérindiennes ; les flûtes des Indiens des Plaines et les flûtes des Woodlands, qui sont légèrement différent dans leur construction.
Il y a de nombreuses histoires sur la découverte de la flûte par les différentes tribus. Un point commun parmi ces histoires est le pic, qui faisait des trous dans des bâtons creux, pendant qu’il cherchait des termites.
Le vent qui souffla autour de ces bâtons, créa des sons que les gens constataient et qui voulaient eux-mêmes reproduire pour se détendre.
La construction véritable de la flûte n’est certainement pas basée selon ce mythe. La théorie dit que la flûte fût créée selon le modèle Meso-américain et par les Anciens Peuples à Pueblo

La flûte Amérindienne est la première flûte dans le monde qui est construite avec deux chambres séparées par une cloison, se trouvant entre le premier orifice (Slow Air Chamber) et le deuxième orifice (True Sound Hole).

Le premier orifice sert également comme résonateur secondaire, qui donne le son distinct à la flûte. Un trou supplémentaire se situe au côté inférieur du Slow Air Chamber et un trou (généralement) carré sur le côté supérieur du deuxième orifice. Un bouchon (ou « fetish ») est lié par-dessus la flûte.
Dans une flûtes des Plaines, on rajoute une partie qui sert de lien ou on découpe un canal dans le bouchon pour créer une circulation d’air fine au niveau du trou (ou « fenetre »). Une flûte de Woodlands à, au contraire, un canal qu’on découpe au-dessus de la flute.

Pour la Construction d’une flute « traditionnelle » on utilisait des mesures qui étaient basées sur le corps d’une personne – la longueur d’une flûte correspondrait à la distance entre l’aiselle et le poignet, la longueur du Slow Air Chamber serait un poing de large, la distance entre la flûte jusqu’au premier trou également un poing de large, la distance entre les trous serait d’un pouce et la distance du dernier trou jusqu’au bout de la flûte serait aussi un poing de large.


Matériel


Les flûtes peuvent être de différentes sortes de matériel. Le Genévrier, Redwood et Cèdre sont populaires, puisqu’ils dispersent un arôme agréable. La plupart des joueurs de flûte préfèreront généralement du bois tendre car ces sortes de bois produisent des tons plus doux. D’autres sortes de bois durs comme le noyer en cerisier sont valorisés pour les sons nets et riches qu’ils produisent. Traditionnellement, les flûtes étaient également fabriquées de roseaux de rivières (gigentea Urundinaria), bambou, d’un bois local, os et d’argile.


Une variation des flûtes traditionnelles sont les flûtes modernes  « drone ». Celles-ci sont composées de deux (ou plus) flûtes construites ensemble. En général, l’orifice « drone » joue une note précise alors que l’autre flûte sait jouer en harmonie. Portant, les octaves du « drone » peuvent changer puisqu’elle résonne avec la mélodie qui est jouée sur la flûte adjacente.
BACK

Quelques exemples de drums encadrés

Voici quelques exemples de drums d'eau.

Ce Drum d’eau était souvent utilisé chez les Iroquois. Il est traditionnellement fait de bois de bouleau.

Ces Drums d’eau sont simples à faire. Découpez deux courges de tailles différentes et nettoyez-les. Rajoutez de l’eau dans la partie la plus grande et placez la plus petite partie sur l’eau. Frappez sur la plus petite partie flottante. Expérimentez avec les tailles et la quantité d’eau, afin de créer différents tons.Hieronder enkele voorbeelden van waterdrums.

De eerste waterdrum werd vaak bij de Irokezen gebruikt . Hij is traditioneel gemaakt uit berkenhout.

De waterdrums op de tweede foto zijn makkelijk zelf te maken. Snij twee kalebassen van verschillende grootes door en reinig ze. Doe water in het grootste deel en plaats het kleinere deel op het water. Sla op het kleinere, drijvende deel. Experimenteer met groottes en hoeveelheden water om verschillende tonen te verkrijgen.

Voici quelques exemples de hochets de conteneurs. Le premier hochet est faite de la corne de bison. Figure 2 hochets faits du rawhide. Dans la troisième photo on voit un hochet fait d'une tortue. Et la dernière photo sont fabriqués à partir des hochets courge

Ci-dessous deux exemples de hochets faits par les sabots d'un cerf