Home Sotka Yuha Ska Yuha Winyan Tapika / Wakan Wac'ipi Information Books & Movies myths and legends Lakota Games  herbes and recipes workshops Information for new members Bisonfarm and museum Gallerie agenda re-enactment in Belgium Links  Contact Indian Festival Recogne

Bij de meeste stammen bestonden societies, (soms een beetje te vergelijken met onze middeleeuwse gilden), zowel voor mannen als voor vrouwen.


De vrouwensocieties waren meestal te vergelijken met een soort van beroepsvereniging die gespecialiseerd was in bijv. quillwork of beadwork, brain tanning enz. Zij bewaarden de tradities, de stamcultuur, zorgden voor vakmanschap en samenhorigheid bij de vrouwen.


De mannensocieties hadden eveneens hele belangrijke functies binnen de stam. Ze bewaakten o.a. de jachtgebruiken. Dat wil zeggen, dat bij de jaarlijkse grote jachten, de verantwoordelijke society er streng over waakte dat geen enkel individu op eigen houtje vóór de groep op jacht ging, met het risico dat een ganse bizonkudde op hol werd gebracht, en zo de ganse jacht in het honderd liep (op gevaar van hongersnood voor de ganse stam). Zij zorgden tevens voor de veiligheid bij de verplaatsingen van de ganse stam naar een volgende kampgrond.


Wee diegene die zo een of andere regel overtrad. Diegenen die op één of andere wijze de stam in gevaar bracht, door de jachtregels e.d. te breken, werd door de society van dienst zeer streng aangepakt. Afranselingen tot op het randje van de dood, vernielen van tipi en persoonlijke goederen, doden van paarden, het waren allemaal straffen die meedogenloos werden uitgevoerd. Het algemeen belang werd zeer streng bewaakt!


Wanneer een society werd aangeduid voor oorlogstaken i.p.v. interne politietaken, diende dat een ander belangrijk doel. Door het uitvoeren van verkenningen van de wijde omgeving, konden vijandelijke warparties onderschept worden. Vijandelijke groepen werden zo ook opgespoord, en dat gaf de warsocieties de gelegenheid om raids te ondernemen. Deze raids konden verschillende doeleinden hebben. Wraak voor een gewelddadige dood van een stamlid, paardendiefstal (verwerven van rijkdom) enz.


Uiteindelijk zorgden die warparties ervoor dat het strijdtoneel verplaatst werd, weg van de stam. Breng de oorlog naar de vijand, en hij kan minder strijders naar jouw kampgronden sturen!


Een society zorgde er ook voor dat het individu binnen die society steeds voorgehouden werd dat het belang van de groep voorop stond. Door goed voor de groep te zorgen, door een goede provider te worden, kon het individu dan ook sterk stijgen op de sociale ladder binnen de stam. De sociale rol van de society valt dus ook niet te onderschatten!


De taken van de verschillende societies werden elk jaar opnieuw bepaald bij het begin van de grote gezamenlijke kampen. Nadat de Wakiconze, de Naca, de Akicita Itancan en zijn helpers, de Eyanpaha, enz… benoemd waren, werd bepaald welke societies over welke verantwoordelijkheden dienden te waken…


Er bestonden twee verschillende strekkingen in de benadering van de mannensocieties. Bij sommige stammen waren ze leeftijdsgeoriënteerd, zoals bij o.a. de Blackfeet. Bij andere stammen zoals bij de Sioux, werd je volgens bekwaamheid uitgekozen en bij een society "ingelijfd". Het kwam dan ook vaak voor dat gekende warriors (denk aan Crazy Horse, Red Cloud, Gall, e.a.) lid waren van verschillende warsocieties.


Het gebeurde ook heel vaak dat jonge ambitieuze krijgers op opzichtige wijze solliciteerden om hun interesse te tonen voor een lidmaatschap van één of andere society. Lidmaatschap tot een bepaalde society was meestal ook beperkt in het aantal leden. Zo was het aantal leden van de Sotka Yuha Society beperkt tot 22 man.


Er bestonden ook feestsocieties en spirituele societies (of cult groups).


Bij de verschillende Lakota - Sioux stammen werden een aantal societies bij toerbeurt opgeroepen voor verschillende politionele of militaire taken.


Tot deze societies behoren de Tokala (Kit Fox Society), Kangi Yuha (Crow Owners), Wic'iska (White Marked), Cante Tinza (Braves of Brave Hearths), Ihoka (Badgers), Sotka Yuha (Bare Lance Owners), de Ska Yuha (White Owners) en de Miwatani


Er bestonden nog een paar kleinere afgeleide societies van de Sotka Yuha zoals de Night Sotka en de Sotka Tanka, en er zullen ongetwijfeld societies bestaan hebben in pre-white-contact periodes, waarvan nu alle sporen zijn uitgewist doorheen de tijden. Er waren nog societies zoals de Ainila Wotapi (Silent Eaters), Big Bellies en anderen over wie we het hier niet gaan hebben.


De Sotka Yuha War Society was één van de oudste War Societies. Men verondersteld dat de meeste van die societies ontstonden halverwege de 19de eeuw, of zelfs iets vroeger.


In vele societies waren de leden vaak te herkennen aan bepaalde regalia (zeg maar uniformstukken) in combinatie met bepaalde beschilderingen. Zo kan men bij de Kangi Yuha de zwarte beschilderingen en de kraaienveren terugvinden, en bij de Tokala het gebruik van vossenhuiden.


Eigenschappen als generositeit, moed, trouw aan de groep en de stam enz. waren vereist om een goed societylid te kunnen worden, en mannen die deze eigenschappen bezaten stonden hoog aangeschreven binnen de stam en de society.


Er bestond een strikte militaire hiërarchie. Er waren officieren en onderofficieren die te herkennen waren aan verschillende regalia, verschillende (ceremoniële) functies werden toebedeeld aan de leden, en je mag niet het belang daarvan onderschatten in een gemeenschap die sterk geloofde in voortekens en goede en slechte medicijn.


Hoewel we vele kleine details weten, en vandaar ook een algemeen beeld kunnen vormen van de verschillende societies, ging veel verloren in de tijd. Toen de societies op hoogtepunt van hun bestaan waren gekomen, hadden de Lakota vrij weinig (positieve) contacten met de blanken. Tijdens de contacten die er wel waren, werden bijna nooit inlichtingen verstrekt over de "interne" keuken van de stam…. Vrij logisch als je weet dat diezelfde blanke morgen je potentiële vijand kan zijn.


Vele van de blanken die contacten onderhielden met de Lakota, waren vrij ongeletterd, ofwel niet geïnteresseerd in de cultuur, of daar voor een bepaald doel (handel - militair enz.)


Bovendien werd over vele van de ceremonies nogal geheimzinnig gedaan, en vielen vele gebruiksvoorwerpen, vele bijeenkomsten, vele gebruiken onder de "noemer" "Medicijn" of heilig, gewijd, en vandaar te benaderen met respect, van op een zekere afstand …


De afstand van de zogenaamde "beschaafde" wereld tot aan de zwervende Lakota - te paard af te leggen doorheen vijandig en onherbergzaam gebied, was ook van dien aard dat er geen wetenschappers zoals antropologen toegang kregen tot die stammen (en de studie ervan) tot het vrije zwervende bestaan van de Lakota al lang voorbij was, en nog slechts een paar oude mannen, opgesloten in een reservaat, konden getuigen van de krijgshaftige tijden uit hun jeugd…. Hoeft het gezegd dat die verhalen misschien nostalgisch gekleurd waren?


La plupart des tribus indiennes connaissaient le système des sociétés (parfois comparables à nos gildes du moyen âge), pour les hommes mais également pour les femmes.


Les sociétés féminines étaient semblables avec un genre de groupement professionnel, spécialisé dans p.e. le quillwork ou le beadwork, brain tanning etc…

Elles préservaient les traditions, la culture de la tribu, assuraient l'expertise et l'entente entre les femmes.


Les sociétés masculines avaient aussi des fonctions très importantes dans la tribu. Ils surveillaient entre autre les coutumes de chasse.


Cela veut dire que, lors des grandes chasses annuelles, la société responsable veillait strictement à ce qu'aucun individu ne partait seul à la chasse. Ceci pour éviter qu'un troupeau de bisons prenne la fuite, que le succès de la chasse soit compromis et que la tribu complète souffre de famine. Ils veillaient également sur la sécurité lors des déplacements de la tribu.


Gare à celui qui enfreint les règles ! Ceux qui mettaient, d'une manière ou d'une autre, la tribu en danger (ne pas respecter les règles de chasse p.e.) étaient sévèrement punis par la société en service. Les punitions étaient variées : battus jusqu'au bord de la mort, destruction du tipi et des affaires personnelles, abattre les chevaux, ... L'intérêt général était rigoureusement préservé !


Lorsqu'une société était assignée pour les tâches de guerre au lieu des tâches de surveillance interne, cela servait un autre but important. En surveillant les alentours, des tribus ennemies pouvaient être localisés et interceptés pour les raids. Un raid peut avoir plusieurs motifs : la vengeance d'un mort de la tribu, le vol de chevaux (pour obtenir la richesse), etc...


Au final, les war parties avaient comme but d'éloigner le combat de la tribu. Amenez la guerre auprès de l'ennemi et cela réduit le nombre de guerriers ennemis envoyés à votre camp !


Une société veillait à ce que l'intérêt général de la tribu primait avant tout. En prenant bien soin de groupe et en devenant un bon "provider", l'individu pouvait grimper à l'échelle sociale au sein de la tribu. Le rôle social de la société n'est donc pas à sous-estimer !


Les tâches de chaque société étaient revues chaque année lors du début des grands camps communs. Après la nomination des Wakiconze, des Naca, du Akicita Itancan et ses assistants, les Eyanpaha etc... on désignait les responsabilités de chaque société...Il existait 2 tendances différentes auprès de la société masculine. Dans certaines tribus, l’orientation était dépendante de la catégorie d’âge comme chez les Blackfeet p.e. Dans d’autres tribus, les Sioux p.e., on évaluait selon les capacités de l’individu et celui-ci était intégré auprès d’une société. Il arrivait donc souvent que les guerriers connus (Crazy Horse, Red Cloud, Gall, …) étaient membres de plusieurs sociétés de guerre en même temps…


Il arrivait souvent que de jeunes guerriers ambitieux montraient leur intérêt afin de devenir membre de d’une société quelconque. Le nombre de membre auprès d’une société était toutefois limité. Pour les Sotka Yuha, le nombre était limité à 22 membres.Il existait également des sociétés de fête ou sociétés spirituels (cult groups).


Chez les différentes tribus Lakota – Sioux, certaines sociétés étaient appelés à tour de rôle pour des tâches policières ou militaires.On compte  parmi ces sociétés les Tokala (Kit Fox Society), les Kangi Yuha (Crow Owners), les Wic'iska (White Marked), Cante Tinza (Braves ou Brave Hearths), les Ihoka (Badgers), Sotka Yuha (Bare Lance Owners), les Ska Yuha (White Owners) et les Miwatani.


Ils existaient encore quelques petites sociétés, dérivées des Sotka Yuha, comme les Night Sotka (les Sotka de Nuit) et les Sotka Tanka (les Grands Sotka), et probablement encore d’autres d’avant les premiers contacts des blancs, mais desquels toute trace d'existence a disparue au fil de temps. Il y avait encore des sociétés comme les Ainila Wotapi (Silent Eaters), Big Bellies et autres qui ne seront pas présentés ici…


La société des Sotka Yuha était une des plus vieilles sociétés de guerre. On suppose que la majeure partie de ces sociétés ont commencées aux environs du milieu du 19ème siècle, peut être même plus tôt.


Dans beaucoup de sociétés, les membres étaient plutôt facile a reconnaître grâce à leurs ‘régalia' (ou pièces d'uniforme) en combinaison avec certaines peintures. Les Kangi Yuha p. e. utilisaient des plumes de corbeau avec une peinture noire, et les Tokala utilisaient des peaux de renard.


Des qualités comme la générosité, le courage, la fidélité au groupe et à la tribu , etc… étaient nécessaires pour devenir un bon membre de la société. Les hommes qui possédaient ces qualités étaient fort appréciés dans leur société et dans la tribu entière.


On connaissait une hiérarchie militaire très stricte. Il y avait des officiers et des sous-officiers, reconnaissables par l'utilisation de différents régalias. Des fonctions (cérémoniels) étaient accordés aux différents membres et on ne peut pas sous-estimer leur importance dans une communauté fort croyante dans les 'signes' et la 'médecine', bonne ou mauvaise.


Malgré tant de petits détails, ce qui nous donne une image plutôt correcte des différents sociétés, beaucoup de connaissance s’est perdue au fil du temps. Lors du sommet dans l’existence des sociétés, les Lakotas n'avaient guère de contacts (positifs) avec les blancs. Par après, quand les contacts avec les blancs furent établis, on ne fournissait aucune information concernant l’organisation interne de la tribu… Plutôt logique quand on sait que le lendemain, ce même blanc pourrait être un ennemi potentiel.


Beaucoup de blancs qui entretenaient des contactes avec les Lakotas étaient quasi illettrés, ou pas intéressés dans la culture. Certains blancs n’étaient présents que pour un but bien précis (commerce - militaire etc…).


En plus, nombreuses cérémonies étaient tenues dans une atmosphère mystérieuse et mystique. Les objets, les réunions et leur rituels étaient considérés comme 'sacrés', et pour cela utilisés respectueusement, et avec une certaine pudeur….


La distance entre le monde 'civilisé' des blancs et le vaste territoire des Lakotas errants était énorme, qu’il fallait parcourir à cheval, à travers des terres rudes et hostiles. Les scientifiques comme des anthropologues n'avaient donc pas la possibilité d’étudier les Lakotas. Ce n’est que lorsque les Lakotas s’enfermaient dans leurs réserves, et que leur existence de guerre et de chasse était loin derrière eux, que quelques vieux Lakotas témoignaient de leur vie libre lointaine. Faut-il préciser que certaines de leurs mémoires pouvaient êtres nostalgiques ?


SOTKA YUHA

WARRIOR SOCIETY

Ludo Van den Bussche - Sunkmanitu Tanka Okolaya

Ex First Chief van de Sotka Yuha Warrior Society

Member of the Ska Yuha Society